SAS framtid sett ur ett aktieägarperspektiv!

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att undersöka hur den närmaste framtiden för SAS ser ut samt att undersöka värderingen på SAS aktien ser ut på stockholmsbörsen. Hur ser börskursen ut för SAS aktien år 2015? Hur har SAS P/E tal utvecklat sig jämfört med andra flygbolag? och hur har SAS hanterat tidigare kriser? Studien har avgränsats till en tidsperiod på tio år för SAS och fem år för de övriga flygbolagen. De flygbolag som har valts i studien utöver SAS är Lufthansa, British Airways, Norwegian och Air France-KLM. Motivet till studien har varit den turbulens som har varit kring SAS och dess aktie under början av år 2010 i samband med nyheten om en nyemission och vinstvarningar.

För beräkning av börskursen har Damodarans aktievärdering med differentiell tillväxt använts i studien. För beräkning av de variabler som har använts i Damodarans modell har både ex ante och ex post metoden använts. För justering av börskursen vid nyemission har korrigeringsfaktor (k) vid nyemissioner använts.

SAS har haft många kriser som har inträffat i samband med olika externa omvärldshändelser. De övriga flygbolagen har känt av samma kriser. För att ta sig igenom kriserna genomför de olika flygbolagen besparingsprogram där bland annat antalet anställda minskas.

Beräkningen av börskursen visar att den bör vara 3,184 SEK år 2015. Om hänsyn tas till nyemissionen 2010-04-29 och den planerade sammanläggningen av aktier 2010-06-07 stiger värderingen av börskursen till 61 SEK.

Sett ur ett historiskt perspektiv bör SAS ta sig igenom den nuvarande krisen liksom de har gjort vid tidigare kriser. Jämfört med de andra flygbolagen i studien har deras E/P tal fluktuerat mer vilket innebär en ökad riskfaktor för aktieägarna. Trots det anses börskursen för SAS, vid studiens utförande, vara fullvärderad!  

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)