Vadå, vi alla är invandrare mer eller mindre : Andraspråkselevers språkliga och kulturella bakgrund som resurs i undervisningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för svenska och flerspråkighet

Sammanfattning: I denna studie undersöks hur elever och lärare uppfattar att andraspråkselevernas språkliga och kulturella bakgrund tas i beaktande i undervisningen. Undersökningen eftersträvar att synliggöra maktstrukturer som är kopplade till språk och kultur som avviker från normen genom att belysa de diskurser som förekommer. Deltagargruppen består av femton elevinformanter som besvarade en enkät och två lärarinformanter som intervjuades. Genom att lyfta fram den viktiga roll som andraspråkselevers språkliga och kulturella bakgrund spelar för deras inlärning har vi undersökt hur elev- och lärarinformanterna ställer sig till detta för att därigenom få en förståelse för hur de uppfattar andraspråksundervisningen. Undersökningens resultat tillhandahåller en bild om att det finns ett spänningsfält mellan andraspråksundervisningen och resten av skolan då den förstnämnda präglas av interkulturalitet, transspråkande och ett trygghetsbehov medan den senare i stället präglas av mångkulturalitet och enspråkighet. Undersökningen påvisar även hur förtryckande normer har letat sig in i andraspråksklassrummet trots sva-lärarnas ansträngningar vilket synliggörs både genom elevernas åsikter och även genom lärarnas språkbruk vilket påkallar vikten av transformativ pedagogik i andraspråksklassrummet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)