Direktfeedback för att uppmuntra till hållbar matkonsumtion

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Sammanfattning: Globala utsläpp av växthusgaser blir ett allt mer allvarligt hinder för att uppnå stabilitet i miljön. Bland andra problem som transport och avskogning utmärker sig livsmedelsproduktion som en stor del av de totala utsläppet. I detta examensarbete presenteras resultaten av en miljöåterkopplingsstudie i samband med livsmedelsinköp. Studien genomfördes för att utvärdera den utbildande och motiverande effekten av direkt utsläppsåterkoppling efter inköp av livsmedel. Vidare undersöktes också hur en sådan tjänst kan utformas utifrån ett sammanfattande beteendeförändringsramverk. Detta möjliggjordes genom användandet av en e-mailbaserad feedbacktjänst som informerar användaren om dess miljöpåverkan efter varje inköp. En två veckors testperiod med 25 deltagare, varav 12 slutförde hela studien, utgör rapportens resultatgrund. Resultaten visade en ökad utsläppskunskap för de specifika matvaror som användaren kom i kontakt med under testperioden. Kunskap om andra matvaror verkade också förbättras, om än inte i samma utsträckning. En förändring av motivation eller beteende var svårare att fastställa eftersom testperioden var för kort för att samla in några väsentliga statistiska bevis, men en kvalitativ datainsamling visar att några personer upplevde ökad motivation. Sammantaget kan det konstateras att med rätt förutsättningar så finns det stor potential för vidareutveckling av tjänster som bygger på direkt miljöfeedback.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)