Sökning: "Koldioxidutsläpp"

Visar resultat 1 - 5 av 793 uppsatser innehållade ordet Koldioxidutsläpp.

 1. 1. Koldioxidredovisning inom Byggsektorn: En analys av hur företag inom byggsektorn redovisar koldioxidutsläpp med fokus på impression management och jämförbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotta Linger; Alexander Sager; [2024-02-20]
  Nyckelord :Koldioxidutsläpp; Utsläppsmål; CO2-utsläpp; Klimatpåverkan; Scope Hållbarhetsrapportering; impression management; GHG-Protocol; Greenhouse Gas protocol;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problematisering: Klimatpåverkan är idag ett aktuellt ämne i samhället och därmed ökar efterfrågan på att företag skall rapportera sina koldioxidutsläpp. Tyvärr finns det brister i de aktuella ramverken för redovisningen vilket har resulterat i ökad möjlighet till användning av olika impression management-strategier för att förbättra hållbarhetsredovisningens utseende i förhållande till det faktiska resultatet. LÄS MER

 2. 2. Dagens och morgondagens hållbara landskapsarkitektur : klimatberäkning som vägvisare i designprocessen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Cankalp; [2024]
  Nyckelord :klimatberäkning; klimatkalkyl; klimatdeklaration; landskapsarkitektur; 3D; 3D-modellering; parametrisk design; Rhinoceros; Grasshopper;

  Sammanfattning : I dag är behovet av att hitta lösningar på klimatfrågan mer brådskande än någonsin och frågan kring hur vi ska rädda klimatet är en av de största i vår samtid. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 3. 3. Natura 2000-områdens roll i omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Frida Larsson; [2024]
  Nyckelord :Vattenkraft; Natura 2000; miljötillstånd; miljöåtgärder; nationell plan; elproduktion; reglerförmåga; GIS-analys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vattenkraften utgör ungefär 45 % av Sveriges elproduktion och har varit en stabil energikälla med lågt koldioxidutsläpp under lång tid. Med ett allt större inslag av intermittenta energislag i elsystemet, fyller vattenkraften också en viktig funktion med sin reglerförmåga för balansering. LÄS MER

 4. 4. Ombyggnation och klimatpåverkan : En kvalitativ studie om utmaningar och möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Alexander Burman; Joel Laigar; [2024]
  Nyckelord :Reuse; Circular construction; Carbon dioxide equivalents; Climate work; Climate calculating tools; Återbruk; Cirkulärt byggande; Koldioxidekvivalenter; Klimatarbete; Klimatberäkningsverktyg;

  Sammanfattning : Inom den svenska bygg- och fastighetsbranschen har frågan om klimatpåverkan och hållbarhet blivit alltmer central. Branschens påverkan på miljön, särskilt i form av koldioxidutsläpp, är väl dokumenterad och utgör en betydande del av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 5. 5. The Role of Technology Shifts in Urban Decarbonization Modelling : Scenario creation and implementation

  Master-uppsats, KTH/Energisystem

  Författare :Batiste Fourniols; [2024]
  Nyckelord :Urban area; Decarbonization policies; Scenario modeling; District heating; Gas distribution network; Geospatial resolution; Stadsområde; utfasning av fossila bränslen; scenariomodellering; fjärrvärme; gasdistributionsnät; geospatial upplösning;

  Sammanfattning : This work includes modelling of decarbonization scenarios at the scale of an urban area, providing policy insights and a methodology focusing on introducing district heating and maintaining the existing gas distribution network in a case study. With a focus on reducing gas consumption in the residential and tertiary sectors, the research integrates scenario developments giving a methodology to develop district heating, requiring a careful balance in selecting the optimal scale for city-wide analysis. LÄS MER