Sökning: "CO2-utsläpp"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade ordet CO2-utsläpp.

 1. 1. Koldioxidredovisning inom Byggsektorn: En analys av hur företag inom byggsektorn redovisar koldioxidutsläpp med fokus på impression management och jämförbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotta Linger; Alexander Sager; [2024-02-20]
  Nyckelord :Koldioxidutsläpp; Utsläppsmål; CO2-utsläpp; Klimatpåverkan; Scope Hållbarhetsrapportering; impression management; GHG-Protocol; Greenhouse Gas protocol;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problematisering: Klimatpåverkan är idag ett aktuellt ämne i samhället och därmed ökar efterfrågan på att företag skall rapportera sina koldioxidutsläpp. Tyvärr finns det brister i de aktuella ramverken för redovisningen vilket har resulterat i ökad möjlighet till användning av olika impression management-strategier för att förbättra hållbarhetsredovisningens utseende i förhållande till det faktiska resultatet. LÄS MER

 2. 2. Framtidens Gruvlavar: En Undersökning av Trä som Byggmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Victor Blom; Fabian Andersson; [2024]
  Nyckelord :gruvlave; Garpenberg; betong; stål; trä; gruvspel; uppfordringsverk;

  Sammanfattning : Dagens gruvdrift omfattar huvudsakligen två metoder för malmbrytning: dagbrott och underjordsbrytning. Vid dagbrott öppnas gruvan ovan jord, medan underjordsbrytning involverar utvinning under mark och transport till marknivån med hjälp av ett gruvspel. Den struktur som bär upp detta gruvspel över schaktet kallas gruvlave. LÄS MER

 3. 3. Vilka orsaker ligger bakom beslutet att ankra i samband med ett hamnanlöp? - En kvalitativ fallstudie som undersöker ankarliggande fartyg som anlöper Göteborgs hamn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Arthur Therman; Fredrik Wass; [2023-10-12]
  Nyckelord :waiting time; anchor; anchoring; laycan; laytime; voyage charter; linerterms; slow steaming; certeparti;

  Sammanfattning : Initiativet för rapporten kommer från att Göteborg Hamn AB noterade en signifikant ökning av CO2-utsläpp vid ankring av fartyg sedan 2010. Syftet och frågeställningen med rapporten är att kunna dra konkreta slutsatser för vilka fartygstyper som främst lägger sig på ankringsplatsen och vilka anledningar fartygen har till ankringen i Göteborgs hamnområde. LÄS MER

 4. 4. Transportkedjans påverkan på nettoeffekten av CCS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Mårgård; Anton Lindblom; [2023-09-01]
  Nyckelord :CCS; koldioxidneutralitet; CO2-trasporter; klimatmål;

  Sammanfattning : Med syftet att reducera den globala uppvärmningen har mål satts upp av Europeiska unionen och dess medlemsstater. Målet för Europeiska unionen är att bli den första ekonomin i världen att uppnå klimatneutralitet. Sverige har satt sina egna ramverk och mål för att uppnå målet. LÄS MER

 5. 5. Evaluating sensor accuracy and repeatability in gasketed plate heat exchangers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Nils Engman; [2023]
  Nyckelord :Sensors; IoT; Heat Exchangers; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Alfa Laval has connected sensors to their gasketed plate heat exchangers (gphe) to extend their customer service offering. To develop this service further the flow through the GPHE is needed. In this thesis, the objective was to evaluate an inexpensive flow switch and two sensor kits that measure pressure and temperature. LÄS MER