Sökning: "Greenhouse Gas protocol"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Greenhouse Gas protocol.

 1. 1. Koldioxidredovisning inom Byggsektorn: En analys av hur företag inom byggsektorn redovisar koldioxidutsläpp med fokus på impression management och jämförbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotta Linger; Alexander Sager; [2024-02-20]
  Nyckelord :Koldioxidutsläpp; Utsläppsmål; CO2-utsläpp; Klimatpåverkan; Scope Hållbarhetsrapportering; impression management; GHG-Protocol; Greenhouse Gas protocol;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problematisering: Klimatpåverkan är idag ett aktuellt ämne i samhället och därmed ökar efterfrågan på att företag skall rapportera sina koldioxidutsläpp. Tyvärr finns det brister i de aktuella ramverken för redovisningen vilket har resulterat i ökad möjlighet till användning av olika impression management-strategier för att förbättra hållbarhetsredovisningens utseende i förhållande till det faktiska resultatet. LÄS MER

 2. 2. Reducing corporatescope 1 emissions on a voluntarily basiswith a focus on European biomethane and hydrogen markets

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Vic van Mol; [2023]
  Nyckelord :Scope 1 emission reduction; sustainability; biomethane; hydrogen; markets; companies; SBTi; GHG Protocol; Scope 1 utsläppsminskning; hållbarhet; biometan; väte; marknader; företag; SBTi; GHG Protocol;

  Sammanfattning : This research project represents a collaborative effort between E&C Consultants, an international energy procurement consultancy, and aims to address the increasing demand for guidance on scope 1 emissions reduction strategies expressed by their clients. From a procurement perspective, companies are actively seeking alternative commodities, such as biomethane or hydrogen, to substitute their natural gas consumption. LÄS MER

 3. 3. Applicability of the Greenhouse Gas Protocol to Estimate Scope 3.11 and 3.12 for Product Systems : A case study at DeLaval, a dairy equipment company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Elvira Ahlin Sellgren; Lovisa Lundblad; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The standardized guidelines within the Greenhouse Gas Protocol (GHGP) categorize companies' greenhouse gas emissions into three different scopes: 1, 2 and 3. Scope 3, the indirect upstream and downstream greenhouse gas emissions, may represent the largest source of a company's total emissions but are often perceived as the most difficult scope to appreciate. LÄS MER

 4. 4. Klimatberäkning av indirekta växthusgasutsläpp inom bygg- och anläggningssektorn : En fallstudie utifrån GHG-protokollets ramverk på en tunnelavstängning utförd av Ramudden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Nova Hedberg; Sophia Rosenlöf; [2023]
  Nyckelord :Climate calculations; GHG protocol; scope 3; greenhouse gases; carbon dioxide equivalents; emission factors; activity data; Klimatberäkningar; GHG-protokollet; scope 3; växthusgaser; koldioxidekvivalenter; emissionsfaktorer; aktivitetsdata;

  Sammanfattning : Den pågående klimatkrisen kan otvivelaktigt förklaras av antropogena aktiviteter på jorden. Växthusgaserna som orsakar den globala uppvärmningen uppstår huvudsakligen genom förbränning av fossila ämnen och mätningar visar på exceptionella koncentrationer av växthusgaser i atmosfären – för koldioxid de högsta på 800 000 år. LÄS MER

 5. 5. Beyond the Surface: A Comprehensive Look into Swedish Companies' Scope 3 Greenhouse Gas Emission Assessments

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Livia Magnusson Rauf; [2023]
  Nyckelord :Emission factor; Greenhouse gas assessments; Scope 3 emissions; Sustainable Development; Sustainability report; Value chain.;

  Sammanfattning : As the world grapples with the increasingly dire effects of climate change, companies are under more pressure than ever before to not just report on their environmental impact, but to actively work towards sustainability. Carbon accounting has emerged as a crucial aspect of this reporting, and the concept of Scope 3 emissions, introduced by the Greenhouse Gas Protocol a decade ago, is now a vital tool for assessing a company's environmental footprint. LÄS MER