Sökning: "koldioxidekvivalenter"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade ordet koldioxidekvivalenter.

 1. 1. EKONOMISK KALKYL OCH LIVSCYKELANALYS PÅ BÄRANDE STOMME I PLATSGJUTEN OCH PREFABRICERAD BETONG

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Elias Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Teknik;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Klimatpåverkan är något de flesta människor känner till. Byggbranschen står för en stor del av världens totala utsläpp och i Sverige en femtedel av de totala utsläppen. Nya energi- och miljökrav upprättas och skärps succesivt vilket ställer högre krav på byggandet. LÄS MER

 2. 2. Hållbar färjetrafik : En jämförelseanalys mellan batteri- och vätgasdrift i Gotlandsbolagtes färjetrafik

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anton Lenstrup; Robert Pending; [2022]
  Nyckelord :Battery electric propulsion; Hydrogen propulsion; Conversion Carbon Dioxide equivalents; Efficiency; Batteridrift; Vätgasdrift; Konvertering; Koldioxidekvivalenter; Verkningsgrad;

  Sammanfattning : I samband med klimatmålet att Sverige ska ha ett netto-noll utsläpp av växthusgaser till 2045 krävs det att alla sektorer minskar sina växthusgasutsläpp och av sektorerna utgör sjöfarten inrikes en mindre men fortfarande betydande del. Två omtalade förnyelsebara driftstyper är batteri- och vätgasdrift, som har potential att ersätta fossila bränslen. LÄS MER

 3. 3. Vägen mot ett klimatpositivt Haninge : Kartläggning av utsläpp och möjligheter till framtida negativa utsläpp

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Dina Babiker; Jessica Ruud; [2022]
  Nyckelord :Bio-CCS; BECCS; carbon inventory; Haninge municipality; Vattenfall; Bio-CCS; BECCS; klimatredovisning; Haninge Kommun; Vattenfall;

  Sammanfattning : För att minska den globala uppvärmningen har en rad olika aktörer satt mål för minskade utsläpp fram till 2050, däribland Haninge kommun. För att kommunen skall minska sina utsläpp bör de först kartlägga sina utsläppskällor för att få en tydlig bild över vart potentiella minskningar kan ske. LÄS MER

 4. 4. KL-TRÄ OCH ARMERAD BETONG SOM BÄRANDE SYSTEM : En jämförelse av arbetsinsatser, kostnader och utsläpp av växthusgaser

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Andreas Lundstedt; [2022]
  Nyckelord :Armerad betong; enhetstid; KL-trä; klimatnytta; klimatpåverkan; koldioxidekvivalenter; kostnad; monteringskede; stommaterial.;

  Sammanfattning : Introduktion (och syfte) – Klimatfrågan har den senaste tiden blivit större ochviktigare att belysa än någonsin. KL-trä har inte använts som konstruktionsmaterial likalänge som betong och är också mindre använt idag. LÄS MER

 5. 5. Trä eller betong? : En analys av två stomväggars klimatpåverkan och resursanvändning

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erik Hassel; [2022]
  Nyckelord :Livscykelanalys; LCA; betong; trä; klimatförändringar;

  Sammanfattning : En av de viktigaste frågorna i dagens samhälle är klimatfrågan. Utsläppet av växthusgaser behöver minska för att parisavtalets mål skall kunna uppnås. I Sverige står idag byggindustrin för 21 procent av landets utsläpp av växthusgaser. LÄS MER