Sökning: "GHG-Protocol"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet GHG-Protocol.

 1. 1. Koldioxidredovisning inom Byggsektorn: En analys av hur företag inom byggsektorn redovisar koldioxidutsläpp med fokus på impression management och jämförbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotta Linger; Alexander Sager; [2024-02-20]
  Nyckelord :Koldioxidutsläpp; Utsläppsmål; CO2-utsläpp; Klimatpåverkan; Scope Hållbarhetsrapportering; impression management; GHG-Protocol; Greenhouse Gas protocol;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problematisering: Klimatpåverkan är idag ett aktuellt ämne i samhället och därmed ökar efterfrågan på att företag skall rapportera sina koldioxidutsläpp. Tyvärr finns det brister i de aktuella ramverken för redovisningen vilket har resulterat i ökad möjlighet till användning av olika impression management-strategier för att förbättra hållbarhetsredovisningens utseende i förhållande till det faktiska resultatet. LÄS MER

 2. 2. Reducing corporatescope 1 emissions on a voluntarily basiswith a focus on European biomethane and hydrogen markets

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Vic van Mol; [2023]
  Nyckelord :Scope 1 emission reduction; sustainability; biomethane; hydrogen; markets; companies; SBTi; GHG Protocol; Scope 1 utsläppsminskning; hållbarhet; biometan; väte; marknader; företag; SBTi; GHG Protocol;

  Sammanfattning : This research project represents a collaborative effort between E&C Consultants, an international energy procurement consultancy, and aims to address the increasing demand for guidance on scope 1 emissions reduction strategies expressed by their clients. From a procurement perspective, companies are actively seeking alternative commodities, such as biomethane or hydrogen, to substitute their natural gas consumption. LÄS MER

 3. 3. Carbon Accounting and SeaweedOffsets : An overview of some current carbon accounting methodologiesand the emerging sector of seaweed carbon offsets

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Alice Rudberg; [2023]
  Nyckelord :carbon accounting; carbon offsets; carbon credits; blue carbon; seaweed offsets; climate mitigation; sustainability; klimatkompensering; klimatberäking; begränsning av klimatförändringar; alger; tång; hållbarhet;

  Sammanfattning : As the anthropogenic emissions of greenhouse gases (GHGs) have increased and received moreattention, the need for climate mitigation solutions has become more urgent. Today, several methodologies for carbon accounting exists, as well as the possibility to offset emissions by buying carbon offsets. LÄS MER

 4. 4. Impact of organisational characteristics on carbon accounting and reporting: A study of Swedish organisations’ scope 3 reporting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Clara Myhrman; [2023]
  Nyckelord :Scope 3 reporting; carbon accounting; value chain emissions; organisational characteristics; Scope 3 rapportering; koldioxidredovisning; värdekedjans utsläpp; organisatoriska egenskaper;

  Sammanfattning : The practice of producing and publishing sustainability reports that include carbon accounting has become common for companies and organisations to communicate their sustainability performance. The GHG Protocol publishes the most widespread standards for carbon accounting following a methodology approach consisting of scope 1, 2, and 3 emissions where scope 3 emissions constitute the biggest share for most organisations. LÄS MER

 5. 5. Klimatberäkning av indirekta växthusgasutsläpp inom bygg- och anläggningssektorn : En fallstudie utifrån GHG-protokollets ramverk på en tunnelavstängning utförd av Ramudden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Nova Hedberg; Sophia Rosenlöf; [2023]
  Nyckelord :Climate calculations; GHG protocol; scope 3; greenhouse gases; carbon dioxide equivalents; emission factors; activity data; Klimatberäkningar; GHG-protokollet; scope 3; växthusgaser; koldioxidekvivalenter; emissionsfaktorer; aktivitetsdata;

  Sammanfattning : Den pågående klimatkrisen kan otvivelaktigt förklaras av antropogena aktiviteter på jorden. Växthusgaserna som orsakar den globala uppvärmningen uppstår huvudsakligen genom förbränning av fossila ämnen och mätningar visar på exceptionella koncentrationer av växthusgaser i atmosfären – för koldioxid de högsta på 800 000 år. LÄS MER