Sökning: "Frida Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden Frida Larsson.

 1. 1. Surrogatmoderskap - varför vill den svenska lagstiftaren inte lagstifta?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Larsson; [2020-05-17]
  Nyckelord :Surrogatmoderskap; föräldraskap; moderskapspresumtionen; barnets bästa;

  Sammanfattning : Enligt svensk lag är inte surrogatmoderskap tillåtet, trots detta så kommer ca 50 barn till Sverige varje år som har fötts genom surrogatarrangemang utomlands. Ett stort hinder för möjligheten att genomföra surrogatarrangemang i Sverige, men också för de arrangemang som sker utomlands med svenska föräldrar, är moderskapspresumtionen. LÄS MER

 2. 2. "Gåtan Johanna Möller" : En diskursanalys om den svenska kvällspressens gestaltning av Johanna Möller

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Hanna Larsson; Frida Willander; [2020]
  Nyckelord :Johanna Möller; media and crime; female offenders; discourse analysis; gender; gender theory; journalism; murder; portrayal;

  Sammanfattning : The objective of this bachelor thesis was to examine how the lifetime sentenced Johanna Möller, who in 2016 persuaded her boyfriend to kill her parents, is portrayed in Swedish news journalism. We analyzed 46 articles published in Swedish tabloid describing her character after she received her sentence in August 2017. LÄS MER

 3. 3. Snälla, rädda mitt barn! : En kvalitativ litteraturstudie som belyser föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Larsson; Anna Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Barncancer; familjecentrerad omvårdnad; föräldraperspektiv; kvalitativ metod; litteraturstudie; livsvärld; självbiografi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 350 barn i Sverige drabbas årligen av cancer. Behandlingen av barncancer är lång och krävande för barnet och övriga i familjen. Föräldrarna närvarar ofta under hela sjukdomsperioden och har därför en viktig roll i barnets vård. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors väg ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ragna Påhlsson; Frida Larsson Sivard; [2020]
  Nyckelord :Desistance; Faktorer; Kriminell livsstil; Kvinnor; Vändpunkter;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har haft som syfte att undersöka hur processen till desistance ser ut för kvinnor som haft en kriminell livsstil. Vidare har syftet varit att bidra med ökad förståelse kring faktorer och vändpunkter kring kvinnors desistance som har varit av relevans. LÄS MER

 5. 5. Har bostadsrättsföreningsmedlemmar och revisorer samma syn på revisorns arbetsuppgifter? : - En studie om förväntningsgap mellan revisorer och revisionsklienter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Felicia Larsson; Maja Heurlin; Frida Jacobson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Datum: 2020-06-09 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare: Maja Heurlin    Frida Jacobson   Felicia Larsson 95/04/20       98/02/12           96/01/19 Titel: Har bostadsrättsföreningsmedlemmar och revisorer samma syn på  revisorns arbetsuppgifter? - En studie om förväntningsgap mellan revisorer och revisionsklienter Handledare: Dariusz Osowski Nyckelord: Förtroende, oberoende, förväntningar, bostadsrättsförening, revisor Frågeställning: Hur kan bostadsrättsföreningsmedlemmars förväntningar på föreningsrevisorn påverka medlemmarnas upplevelse av de arbetsuppgifter revisorn utför? Syfte: Syftet med studien är att undersöka revisionsklientens upplevelse av revisorns arbetsuppgifter. Metod: I studien har ett tillvägagångssätt av kvalitativ ansats använts vid insamling av empirisk data. LÄS MER