Sökning: "normkritisk pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden normkritisk pedagogik.

 1. 1. Klasskapande i grundskolan : En studie lärares berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Simona Tegman; Maja Mosca; [2021]
  Nyckelord :klass; kompensatoriskt uppdrag; kulturellt kapital; normkritisk pedagogik; social mobilitet;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks lärares uppfattningar kring klass utifrån deras berättelser om sin egen bakgrund och om sina elevers bakgrund. Anledningen är att vi har saknat normkritik ur ett klassperspektiv. Vi har intervjuat sex grundskollärare på fem skolor i Malmö. LÄS MER

 2. 2. Normkritik i skolan - en självklarhet? : En kvalitativ intervjustudie i hur det kan gestalta sig i ämnet samhällskunskap för grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Kristine Engström; [2021]
  Nyckelord :Norms; norm criticism; norm-critical education; norm-critical pedagogy; values; civics; Normer; normkritik; normkritisk pedagogik; toleranspedagogik; värden; värdegrund; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka ett normkritiskt förhållningssätt till lärande samt lärares syn på normer och värden. Arbetet undersöker även lärares syn på möjligheter och utmaningar med normkritik i undervisningen samt hur de implementerar perspektivet i sin planering och undervisning. LÄS MER

 3. 3. Utvandrarna vandrar in i klassrummet. Värdegrunds- och litteraturarbete i gymnasieskolans svenskämne.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Svenska; Lunds universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Ellen Lundborg; [2021]
  Nyckelord :Utvandrarna; värdegrund; didaktisk potential; svenskämnet; litteraturundervisning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att, genom en pedagogiskt riktad textanalys, undersöka hur Vilhelm Mobergs Utvandrarna (1949/2020) kan användas i kunskaps- och demokratiutvecklande undervisning med fokus på värdegrundsfrågor i svenskundervisningen på gymnasiet, och med det kartlägga romanens didaktiska potential. Målet är även att bidra till att svensklärare kan använda uppsatsen praktiskt, och därför presenteras ett förslag till hur implementerande av Utvandrarna kan genomföras i ett gymnasieklassrum. LÄS MER

 4. 4. En Normkritisk Bildsal : Sexualitet, Identitetsskapande Och Bild

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Magdalena Ferens; Maria Larsson; Batol Alawieh; [2021]
  Nyckelord :Art pedagogy; democratic citizens; criticism of norms; critical pedagogy; identity creation; content-based criticism; classroom environment; gender; slow pedagogy and sexuality.; Bildpedagogik; demokratiska samhällsmedborgare; normkritik; kritisk pedagogik; identitetsskapande; innehållsbaserad kritik; klassrumsmiljö; kön; långsam pedagogik och sexualitet.;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att belysa bildpedagogik genom kritisk pedagogik, identitet och identitetsskapande. Detta undersöker vi genom utvalda artiklar, där vi lyfter fram de olika metoderna och resultaterna i artiklarna. Genom en systematisk undersökningsprocess hittade vi och valde ut artiklar som är relevanta för vårt syfte. LÄS MER

 5. 5. "Vi pratar om allt" : En studie om didaktiska val, ämnesfokus och följemeningar i sex- och samlevnadsundervisningen på mellanstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nina Radtchenko; Therese Ullsten; [2021]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; Mellanstadiet; Intervjuanalys; Biologi; Ämnesfokus; Följemening;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att samla in och analysera lärares berättelser kring sin undervisning inom sex och samlevnad på mellanstadiet. Studien intresserar sig för både explicita val och medföljandeimplicita budskap i lärarnas berättelser om sin egen undervisning vilka har tagits fram genom en analysprocess med grund i begreppen ämnesfokus och följemeningar. LÄS MER