"När jag blir arg brukar jag kalla det för bastuklubbar" : En studie om kvinnor, ledarskap och maktstrukturer inom kulturprojekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Författare: Sofie Friman; Emma Palmgren; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sverige har internationellt sett ett mycket gott anseende som ett demokratiskt och jämställt land. Större sociala och ekonomiska klyftor mellan folkgrupper är inte något man accepterar här och nästan lika stor del kvinnor som män har egen inkomst och yrkesarbetar. Till skillnad från många andra länder så har svenska kvinnor överlag högre utbildningar än svenska män.

Men, det är snarare norm än undantag att mannen är den i vårt samhälle som tjänar mest och oftare innehar chefs- och ledarepositioner. Fler kvinnor arbetar deltid än män, och tre fjärdedelar av dem som arbetar som vikarier är kvinnor. När det gäller löneskillnader så är dessa störst på chefsnivå och genomgående så har kvinnor inte lika hög lön som män för samma arbete och endast 24 procent av landets chefer är kvinnor. Vad beror detta på? En möjlig förklaring är att samhället är uppbyggt på olika maktstrukturer som vi ser i alla yrkesgrupper och i hela samhället, det finns strukturella skevheter som bidrar till att livsvillkoren mellan könen ser olika ut.

Kultur och medieyrken har en central punkt i samhället idag. Vår uppfattning är att denna position är relativt ny, om man jämför med yrken med lång tradition. Utbildningar inom detta fält har många sökande varje år, om man exempelvis tittar på Kultur, Samhälle och Mediegestaltning på Linköpings Universitet, som vi själva går, ser man att antalet sökande i snitt alltid är högre än antalet platser. Antalet sökande per plats har under de senaste tio åren varierat mellan 4, 7 sökande/plats till 19,7 sökande/plats. Till programstarten 2009 var antalet sökande 391 stycken, alltså 6,5 sökande per plats.

Att titta på maktstrukturerna inom detta kulturfält är extra intressant eftersom vi då kommer att se om förlegade könsroller och maktstrukturer har följt med inom denna centrala yrkesgrupp. Idag tas jämställdhet i mångas ögon som något självklart, men hur ser det ut inom det här yrkesfältet som idag har en sådan central position i samhället? Har våra gamla könsroller och maktstrukturer som gynnar männen följt med här?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)