Kalkylering vid funktionsförsäljning : Två fallstudier på tillverkande företag

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning: Bakgrund: Funktionsförsäljning är en affärsmodell som vuxit sig stark på senare år som följd av ett ökat intresse kring cirkulär ekonomi. Trots detta finns det ingen kalkyl utformad för att spegla den nya verklighet som funktionsförsäljning medför. Många företag förstår sig inte på de förändrade processer och kostnader som en övergång från en linjär affärsmodell till funktions-försäljning innebär. Då en kalkyl ligger till grund för beslutsfattande som avser att bidra till lönsamhet, är det ett problem att det inte finns en kalkyl som avspeglar den nya verkligheten vid funktionsförsäljning på ett rättvist sätt.  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur och varför kostnader förändras i olika processer i tillverkande företag som övergår från en linjär affärsmodell till funktionsförsäljning. Vidare syftar denna studie till att undersöka hur dessa kostnadsförändringar påverkar vad som bör beaktas vid utformandet av en kalkyl. Metod: Denna studie har genomförts med pragmatismen som vetenskaplig utgångspunkt. Ett iterativt angreppssätt har använts för studien. Vidare har en kvalitativ forskningsdesign använts, där två enkla fallstudier genomförts. Fallföretagen valdes ut genom målstyrt urval samt bekvämlighetsurval. För datainsamling har semistrukturerade intervjuer genomförts. Respondenterna valdes ut genom ett snöbollsurval. Den valda analysmetoden är en cross-caseanalys i kombination med en tematisk analys.  Slutsats: Resultatet av denna studie visar att funktionsförsäljning, trots dess stora initiala investeringar, har potential att leda till kostnadsbesparingar på lång sikt. I syfte att rättvist återspegla det förlänga ansvar som funktionsförsäljning medför, bör tidsperspektivet för kalkylen förlängas. Resultatet visar att flertalet processer påverkas vid en övergång till funktionsförsäljning. Det har framkommit att betydelsen av design har utvidgats i kontexten av funktionsförsäljning, då denna process har stor inverkan på efterföljande processer. Vidare har det framkommit att ett övervakande system innehar en central roll vid funktionsförsäljning då det innebär en större kontroll av kostnaderna, däribland reparation och underhåll samt kostnader för omvänd logistik. Slutligen har det konstaterats att processerna försäljning och relationer blir viktigare. Dessa kostnadsförändringar bör således återspeglas i kalkylen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)