Depression hos ungdomar – Familjecenterad omvårdnad

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

Sammanfattning: Den psykiska ohälsan bland ungdomar verkar öka i hela världen, men i synnerhet bland svenska ungdomar. Många ungdomar med depression går in i vuxenlivet, utan att ha blivit diagnosticerade. Det har hittills inte forskats så mycket kring depression hos ungdomar, och det finns ett stort behov av mer forskning. Syfte: Vårt syfte är att belysa riskfaktorer och skyddsfaktorer gällande egentlig depression hos ungdomar, samt hur sjuksköterskan kan arbeta preventivt. Metod: Detta är en litteraturstudie som visar det rådande kunskapsläget, när det gäller depression hos ungdomar. Vi har använt både kvantitativa och kvalitativa artiklar i vår studie. Resultat: Det vi fann var att inom familjen hittas både riskfaktorer för depression, men även skyddsfaktorer. Ju tidigare depressionen börjar, desto större är risken att den övergår i egentlig depression som kan resultera i ett fullbordat självmord. Även flera perioder av depression ökar risken för självmord. Slutsatser: Tidig upptäckt är av yttersta vikt när det gäller prognosen för depression. Det behövs mycket mer forskning inom detta område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)