”Helt klart att fler elever använder hjärnan större delen av dagen” - En fenomenografisk studie om lärares uppfattning av kooperativt lärande och dess effekt på elevers lärande.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: I litteratur om kooperativt lärande ges det uttryck för vilka kriterier och principer som behöver följas för att det skall vara ett kooperativt lärande. I tidigare forskning, framkommer det även att metoden kan ha fler syften än ett lärande i relation till kunskapskrav. Av dessa anledningar är syftet med studien att undersöka lärares uppfattningar av metoden samt vilka syften de upp- lever att den har. Tidigare forskning kring kooperativt lärande i relation till dess effekt på ele- vers lärande visar både på en positiv effekt, men också på ingen effekt. Med anledning av detta är även syftet med studien att undersöka vilka uppfattningar lärare har kring vilken effekt me- toden har på elevers lärande. I relation till detta undersöks även vilka uppfattningar några lärare har kring metodens gynnsamhet för eleverna och om det finns elever som missgynnas av den. Detta för att kunna synliggöra möjliga problematiska områden i metoden. Genom kvalitativa intervjuer har data samlats in från fyra verksamma lärare i Sverige. Intervju- personernas utsagor är analyserade och sammanställda utifrån en fenomenografisk analysmetod där slutligen fem och fyra beskrivningskategorier som rymmer lärarnas olika uppfattningar sva- rar på forskningsfrågorna. Resultatet visade att lärarna överlag har liknande uppfattning av me- toden i relation till litteratur om den, däremot skiljer sig medvetenheten kring de fem grund- principerna åt. Dessutom har metoden två syften, dels att eleverna lär sig i relation till kun- skapskraven och dels ett relationellt syfte. Alla fyra lärare är samstämmiga gällande att metoden har en positiv effekt på alla elevers lärande. Deras kunskaper befästs genom att de får agera lärresurser, vara aktiva och bearbeta ämnesinnehåll. Slutsatsen dras att det inte behöver vara så att metoden bidrar till att eleverna lär sig mer, men däremot bidrar den, enligt lärarna, med att fler elever lär sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)