Sjuksköterskors upplevelse av omvårdnadsdokumentation - en litteraturöversikt.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Ingrid Edman; [2011-01-28]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Omvårdnadsdokumentation fyller en rad olika funktioner, den utgör tillexempel arbetsredskap för vårdpersonal men underlättar även vid byte av vårdgivare,möjliggör kvalitetsgranskning och utveckling av vården samt utgör informationskälla förtillsyn och rättsliga krav. Sjuksköterskan är enligt lag skyldig att föra journal och skaenligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska arbeta enligtomvårdnadsprocessen och dess steg - datainsamling, omvårdnadsdiagnos, planering,genomförande och resultat/utvärdering. Sjuksköterskor har ingen lång tradition avdokumentation, skriftlig dokumentation lagstadgades först 1986. Sjuksköterskandokumenterar dels inom egna ansvarsområdet omvårdnad men dokumenterar till viss deläven medicinska åtgärder. Det finns flera olika dokumentationssystem som till exempelVIPS-modellen, NANDA eller standardvårdplaner. Dessa har lägre eller högre grad avstandardisering. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelse avomvårdnadsdokumentation. Metod: Studien är en litteraturöversikt med såväl kvalitativasom kvantitativa artiklar. Resultatet presenteras i fem tema: Under ”Kunskap ocherfarenhet” beskrev sjuksköterskor vikten av detta för god dokumentera. Under rubriken”omvårdnadsdokumentation som redskap för lärande och reflektion” framkom attdokumentationen kan fungera som ett lärandetillfälle för sjuksköterskan genom att självformulera och läsa andras omvårdnadsdokumentation. Tema ”Organisation ochomvårdnadsdokumentation” med subtema: ledning, tidsaspekten och tvärprofessionelltsamarbete visar på sjuksköterskornas upplevelse av organisationens roll i form av attskapa goda förutsättningar på arbetsplatsen. ”Professionell utveckling” samt”Omvårdnadens kvalitet” är de sista två temana där upplevda konsekvenser av olika sättatt dokumentera beskrivs. I diskussionen lyfts bland annat huromvårdnadsdokumentationen kan bidra till att synliggöra omvårdnad och sjuksköterskansansvar vilket skulle kunna leda till stärkt professionell identitet. Dessutom diskuteraseffekter av att dokumentera enligt omvårdnadsprocessen och andra aspekter såsomledningens funktion och upplevelsen av omvårdnadsdokumentation i relation till tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)