Sjuksköterskors upplevelse av omvårdnadsdokumentation - en litteraturöversikt.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Ingrid Edman; [2011-01-28]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Omvårdnadsdokumentation fyller en rad olika funktioner, den utgör till exempel arbetsredskap för vårdpersonal men underlättar även vid byte av vårdgivare, möjliggör kvalitetsgranskning och utveckling av vården samt utgör informationskälla för tillsyn och rättsliga krav. Sjuksköterskan är enligt lag skyldig att föra journal och ska enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska arbeta enligt omvårdnadsprocessen och dess steg - datainsamling, omvårdnadsdiagnos, planering, genomförande och resultat/utvärdering. Sjuksköterskor har ingen lång tradition av dokumentation, skriftlig dokumentation lagstadgades först 1986. Sjuksköterskan dokumenterar dels inom egna ansvarsområdet omvårdnad men dokumenterar till viss del även medicinska åtgärder. Det finns flera olika dokumentationssystem som till exempel VIPS-modellen, NANDA eller standardvårdplaner. Dessa har lägre eller högre grad av standardisering. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av omvårdnadsdokumentation. Metod: Studien är en litteraturöversikt med såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar. Resultatet presenteras i fem tema: Under ”Kunskap och erfarenhet” beskrev sjuksköterskor vikten av detta för god dokumentera. Under rubriken ”omvårdnadsdokumentation som redskap för lärande och reflektion” framkom att dokumentationen kan fungera som ett lärandetillfälle för sjuksköterskan genom att själv formulera och läsa andras omvårdnadsdokumentation. Tema ”Organisation och omvårdnadsdokumentation” med subtema: ledning, tidsaspekten och tvärprofessionellt samarbete visar på sjuksköterskornas upplevelse av organisationens roll i form av att skapa goda förutsättningar på arbetsplatsen. ”Professionell utveckling” samt ”Omvårdnadens kvalitet” är de sista två temana där upplevda konsekvenser av olika sätt att dokumentera beskrivs. I diskussionen lyfts bland annat hur omvårdnadsdokumentationen kan bidra till att synliggöra omvårdnad och sjuksköterskans ansvar vilket skulle kunna leda till stärkt professionell identitet. Dessutom diskuteras effekter av att dokumentera enligt omvårdnadsprocessen och andra aspekter såsom ledningens funktion och upplevelsen av omvårdnadsdokumentation i relation till tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)