Hur prioriterar en matrisorganisation? : En beskrivning & analys av prioriteringsprocessen i ett PMO hos en matrisorganisation.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Sammanfattning: Företag kan ha olika struktur och med denna organisationsstruktur kommer en del utmaningar. Matrisorganisationer är en utformning av det mer komplexare slaget och dess tydligaste kännetecken är multipla rapporteringsvägar. På senare tid har det visat sig att matrisorganisationer som arbetar med Project Management Office (PMO) har problem med hur de ska prioritera sina projekt. Detta för att beslutsvägarna är komplexa och det många gånger är svårt att veta vem det är som bestämmer.   Syftet med studien var att beskriva och analysera prioriteringsprocessen i ett PMO som existerar i en matrisorganisation. Studien har även velat påvisa vilka faktorer som påverkar denna prioriteringsprocess. För att besvara syftet har en deskriptiv undersökningsmetod använts med en deduktiv ansats. Studien har haft Företag X i Västerås som fallföretag, där utförliga intervjuer har genomförts med relevanta informanter för att samla in empiri.   I studien beskrivs begrepp som är kopplade till prioriteringsprocessen i ett PMO i en matrisorganisation, uppdelade i fyra olika teman; projekt, styrning, beslutsfattande och organisation. Studiens resultat och analys börjar med en verksamhetsbeskrivning men är sedan indelat i fem rubriker. Direkt under samtliga av dessa rubriker sker en analys utifrån den teoretiska referensramen. Därefter sker en djupare diskussion gällande prioriteringsprocessen och dess påverkande faktorer.   Denna studie påvisar att fallföretaget saknar en tydlig prioriteringsprocess. Väldefinierade IS strategier och Business drivers i kombination med rätt visualiseringsverktyg underlättar prioriteringsprocessen för en matrisorganisation. Andra faktorer som även påverkar är styrning och struktur i PMO, beslutsfattande och resurser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)