Strategival och suboptimering - Kopplingen mellan lågkostnadsstrategi och suboptimeringsproblematik

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Markus Kroon; Daniel Månsson; [2008-08-12]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Företag strävar efter att synkronisera organisationens mål, strategioch styrning. Utifrån målen utarbetas en långsiktig strategi vilken ska genomsyrautvecklingen inom företaget. Den utformade strategin bryts ner och återfinns på en mängdnivåer inom organisationen. Då strategivalet påverkar en mängd processer inom företaget därnegativa sidoeffekter kan uppstå är det av intresse att utreda kopplingen mellan suboptimeringoch strategivalet.Syfte: Att utröna på vilket sätt en lågkostnadsstrategi leder till suboptimering samt via enunderforskningsfråga se hur suboptimeringen påverkar de i fallstudien aktuella företagen.Metod: Studien är utförd på fyra stycken organisationer vilka får representera en större del aven generell verklighet. Med kostnadsledande strategi menas att ständigt sträva efterkostnadsrationalisering och effektivisering av processer i syfte att erbjuda marknaden lägstapris. Företagen i studien återfinns på en skala där högre eller lägre grad av kostnadsledandestrategi presenteras. Ett kvalitativt metodval i kombination med fallstudie där fokus riktas påprimär data i form av djupintervjuer, ligger till grund för studien. Sex intervjuer är utfördamed individer, vilka innehar styrande befattningar på olika nivåer inom de för fallstudienaktuella företagen: IKEA, AB Volvo, Autoliv och Eka Chemicals.Resultat och slutsatser: IKEA anses, i den undersökta gruppen, bedriva den högre graden avkostnadsledande strategi och AB Volvo den lägre graden. Respondenterna påtalar attsuboptimering förekommer inom organisationerna. Samtliga organisationer präglas avstrategivalet kostnadsledande vilket yttrar sig i bland annat storskalighet, resultatstyrning,informationsasymmetri, belöningssystem, resursslöseri och suboptimering. Dessa faktorerbottnar i strategivalet och är ett resultat av enhetschefernas egenintresse. Argumenten, vilkagrundar sig i fallstudien med tillhörande företag och organisationer, talar för att enkostnadsledande strategi leder till suboptimering. Detta grundar sig på det i fallstudienförankrade faktumet att företagets mål leder till strategin vilken leder till en viss typ avekonomistyrning. Då företagets strategival är att vara kostnadsledande tenderarorganisationen att bedriva resultatstyrning. När resultatstyrningen är tight uppstår ett agerandesom går ut på att underordnad chef ser till sitt och sin enhets bästa. En konsekvens avegenintresset är fenomenet suboptimering som bl.a. rymmer företeelsernainformationsasymmetri, slack, datamanipulation, köpslående och resursslöseri.Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning kan bestå i att utreda kopplingen mellansuboptimering och organisationsstruktur samt vilka metoder som används för att stävjasuboptimeringsproblematiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)