Patienters upplevelser i samband med en amputation av nedre extremitet : - en systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Alice Malmqvist; [2019]

Nyckelord: Amputation; Nedre extremitet; Upplevelser; Patient;

Sammanfattning: Bakgrund: Amputation innebär att en kroppsdel kirurgisk opereras bort. En amputation kan medföra fysiska och psykiska förändringar i en patients liv, och omvårdnaden av dessa patienter kan vara komplex. Travelbee’s teori beskriver omvårdnadens mellanmänskliga aspekter och människors lidande. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser i samband med en amputation av nedre extremitet. Metod: Metoden utgjordes av en systematisk litteraturstudie där åtta kvalitativa artiklar valdes, kvalitetsgranskades och analyserades genom en innehållsanalys. Resultat: Resultatet beskrevs utifrån tre kategorier, där varje kategori hade två underkategorier. Resultatets tre kategorier var: Beslutsfattandet som beskrev hur patienter saknade information och vägledning när de skulle ta ställning. En förändrad livssituation innebar isolering, en förändrad självbild och en känsla av osjälvständighet. Att återhämta sig gick ut på att få stöd och att kunna acceptera situationen och uppleva hopp inför framtiden. Slutsats: Det framkom att personer som ska genomgå en amputation kände att de saknade information och vägledning. När patienterna hade genomgått en amputation upplevde de en förändrad livssituation. Vikten av att ge information och att fokusera på ett helhetsperspektivet av patienten belystes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)