Observation av vattenvågor med enkelfotondetektor

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Författare: Mattias Trende; Viktor Pettersson; [2023]

Nyckelord: LIDAR; SNSPD;

Sammanfattning: I den här rapporten undersöktes möjligheten att mäta vattenvågor med LIDAR (LIght Detection And Ranging), där en supraledande nanotråds-enkelfoton-detektor (SNSPD) användes som detektor. För att mäta vågor i labbmiljö konstruerades en våg-maskin, som kan skapa vågor av olika storlek. Olika sätt att förbättra detektion av reflekterade strålen undersöktes, dels med linser, dels med matta objekt för att simulera smuts eller alger. För att placera linserna korrekt simulerades strålgången, och olika placeringar undersöktes. En konvex och en konkav lins testades, där det framgick att den konvexa linsen kan mäta brantare vågor, och den konkava fungerar bättre på större avstånd. Linser fungerar bra när vågornas lutning är liten, men för branta vågor krävs en matt förorening på vattenytan för detektion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)