Litteracitetsutveckling för vuxna illitterata SFI-elever : En kvalitativ studie om arbetssätt i alfabetiseringsundervisningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att ta reda på några SFI-lärares arbetssätt i sin undervisning för att lära illitterata SFI-studerande elever det svenska språket i både läs och skrift. Studien grundar sig på fyra kvalitativa intervjuer med SFI-lärare. Resultatet visar att alla informanter använder bilder i sin undervisning för att underlätta inlärningen för de vuxna eleverna. SFI-lärarna använder elevernas tidigare kunskaper i alfabetiseringsundervisningen dels för att även detta underlättar inlärningen av målspråket dels för att det får eleverna att känna sig delaktiga i undervisningen. De intervjuade SFI-lärarna anser att alfabetiseringsundervisningen bör anpassas till eleverna så mycket som möjligt för att inkludera eleverna i undervisningen och få de att känna sig delaktiga. Resultatet visar även att det mest använda arbetssättet i undervisningen av de intervjuade SFI-lärarna är bilder. Två av fyra informanter använder bilder som stöd för olika typer av övningar medan en annan SFI-lärare använder bilder i sin undervisning för att arbeta utifrån olika teman, som exempelvis ”shopping”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)