Sjuksköterskans kunskap av att tidigt identifiera sepsis inom slutenvården : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Sepsis är en allvarlig sjukdom som snabbt kan bli livshotande. Symtom på sepsis är ofta diffusa och svåra att identifiera och underliggande infektioner är en vanlig orsak till insjuknande. Sjuksköterskans roll i att tidigt identifiera sepsis i det dagliga omvårdnadsarbetet är många gånger avgörande för att behandling ska kunna påbörjas. Snabb behandlingsstart har visat sig ha betydelse för överlevnad och för att minska risken för att patienten drabbas av lidande. Syfte: Syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskans kunskap av att tidigt identifiera sepsis inom slutenvården. Metod: Studien genomförs som en litteraturöversikt och inkluderar tio vetenskapliga artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Resultat: I resultatet framkommer fyra huvudkategorier och två underkategorier. Huvudkategorierna är; betydelsen av vidareutbildning för sjuksköterskans kunskap i att identifiera sepsis, klinisk arbetslivserfarenhet ökar kunskap och ger trygghet i att identifiera sepsis, kunskap och förmåga att identifiera sepsis med hjälp av biokemiska markörer, sjuksköterskans upplevda hinder för att tillämpa sin kunskap i det dagliga omvårdnadsarbetet. Diskussion: Diskussionen lyfter både styrkor och svagheter kring vald metod samt resultatets huvudfynd. Klinisk erfarenhet och utbildning i sepsis har visat sig vara av betydelse för att sjuksköterskan tidigt ska kunna identifiera sepsis. Samarbete i teamet på arbetsplatsen kan bidra till att sjuksköterskan får ökad kunskap och trygghet i att identifiera sepsis tidigt.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)