Sökning: "diagnos."

Visar resultat 1 - 5 av 2482 uppsatser innehållade ordet diagnos..

 1. 1. Man vill framåt men någonting bromsar in, det är som att cykla i en uppförsbacke. -En kvalitativ intervjustudie om hur några flickor och deras vårdnadshavare upplever vägen till ADHD-diagnos.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Réka Salat; Angela Jordenvall; [2024-02-15]
  Nyckelord :ADHD; flickor; vårdnadshavare; skolupplevelser;

  Sammanfattning : Studien syftar till att öka kunskapen om hur fyra flickor och deras vårdnadshavare upplever sina erfarenheter kring flickornas skoltid och hemsituation innan ADHD-diagnos ställts. Att leva med funktionsvariationen ADHD kan upplevas som både svårigheter och möjligheter. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor med adhd och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa! En intervjustudie med narrativ ansats ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Fanny Hesslegård; Josefine Karlsson; [2024-02-15]
  Nyckelord :ADHD; adhd; psykisk ohälsa; specialpedagogik; sociologiskt perspektiv; specialpedagogiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på kvinnor med adhd (som är en förkortning av attention deficit hyperactivity disorder) och deras minnen av sin skolgång och psykiska hälsa. Metoden är kvalitativ och har en narrativ ansats i analys och intervjuer. Intervjuerna genomfördes med vuxna kvinnor med diagnostiserad adhd. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS ATTITYDER TILL PATIENTER MED DIAGNOSEN EMOTIONELLT INSTABILT PERSONLIGHETSSYNDROM

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Natalie Rowe; Yasna Sadr; [2024-01-30]
  Nyckelord :Attityd; emotionellt instabilt personlighetssyndrom; sjuksköterska; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) är en psykiatrisk diagnos som medför betydande svårigheter inom emotionell reglering, interpersonella relationer och impulskontroll samt medför symtom som bland annat självskadebeteende, suicidalitet, känslomässig reaktivitet, kronisk tomhet och en rädsla för att bli övergiven. Riskfaktorer för att utveckla EIPS är exponering för en invaliderande miljö och traumatiska upplevelser under barndomen. LÄS MER

 4. 4. Mödrars erfarenheter av vården vid postpartumdepression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emelie Leijon; Sara Persson; [2024]
  Nyckelord :Care; experience; mothers; postpartumdepression; Erfarenhet; mödrar; postpartumdepression; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) är en diagnos som uppkommer inom de första 6 veckorna efter en förlossning. PPD är en av de vanligaste komplikationerna under postpartumperioden med en prevalens på 10–15%. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd : En kvalitativ studie om svårigheter, möjligheter och villkor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Josephine Forsten Hellsten; Nathalie Gylderud; [2024]
  Nyckelord :Children with special needs; Diversification; Equivalence; Preschool teacher; Special support; Barn med särskilda behov; Differentiering; Förskollärare; Likvärdighet; Särskilt stöd;

  Sammanfattning : Alla barn har rätt till en likvärdig förskola, ibland föreligger dock särskilda behov vilket kan kräva särskilt stöd. Tidigare forskning visar att barn i behov av särskilt stöd är ett begrepp som är mångfacetterat vilket gör att även stödet blir svårt att definiera. LÄS MER