Talande bilder – en studie av berättande i historieundervisningen

Detta är en C-uppsats från

Författare: Elisabeth Redegard; [2010]

Nyckelord: berättande undervisning; narration; historia; meni;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur berättande lärare ser på och använder sig av berättelser ihistorieundervisning i grundskolans senare år. Ämnet är synnerligen relevant att forska kring då få empiriskastudier inom området hittills har gjorts. Undersökningen har två plan: Ett mer praktiskt där jag har undersökt hurlärarna praktiskt använder sig av berättelser i historieundervisningen, dels ett mer teoretiskt där jag har undersökthur lärarnas reflektion kring berättelsen och dess möjligheter/svårigheter ser ut.Jag har använt mig av en kvalitativ metod där jag har gjort intervjuer med fyra historielärare och en professionellberättare. Lärarna i studien har det gemensamt att de alla anser sig medvetet hålla på med berättande i sinundervisning.Uppsatsens huvudsakliga resultat pekar mot att berättelsen är ett synnerligen kraftfullt redskap att använda iundervisning, men att den också kan missbrukas. Den hjälper enligt lärarna bl.a. eleverna att ge kunskapernamening och sammanhang vilket leder till en fördjupad förståelse, den väcker empati och den hjälper eleverna attleva sig in i historien. Men berättelsen löper också risken att bli för fiktiv, att förenkla komplexa historiskaförlopp och leverera stereotypa skildringar av historien. Uppsatsens praktiska resultatdel visar på hur lärarnaanvänder sig av berättelsen, t.ex. som en motiverande inledning av ett arbetsområde, samt vad de berättar om;oftast förtätade händelser och spännande personligheter.Resultatet tyder på att berättelsen borde börja användas mer medvetet av fler lärare och uppmärksammas i skolanoch på lärarutbildningen. Här finns samtidigt ett stort behov av vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)