Destinationsnätverkets värde : En studie om hur coopetition mellan turismföretag skapar värde längs med Göta Kanal

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Bakgrund: Företag idag verkar i en föränderlig omvärld och inom marknadsföringsforskningen blir företagens relationer allt mer centrala för att skapa värde och konkurrensfördelar för dagens företag. Genom att företag både samarbetar och konkurrerar samtidigt, kan en värdefull coopetition-relation uppstå, som kan ses som svaret på hoten från omvärlden.Syfte: Studiens syfte är att beskriva hur coopetition mellan företag i ett destinationsnätverk skapar värde, samt analysera vilket detta värde är. Metod: En kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer. Studiens respondenter utgörs av fyra turismföretag som ingår i Göta Kanals företagsnätverk Officiell Partner Göta Kanal samt Göta Kanalbolags marknadschef. Slutsatser: Studien visar att coopetition existerar inom Officiell Partner Göta Kanal och att turismföretagarna uppfattar samarbete och konkurrens inom nätverket på olika sätt. Genom samarbete skapar coopetition värde inom nätverket genom att turismföretagarna rekommenderar varandra till turisten och på så sätt skapar en bättre helhetsupplevelse för denne. Värdet som skapas genom konkurrens består av att företagarna driver varandra till utveckling. Inom nätverket skapas värde genom en process av drivkrafter och aktiviteter som är sammankopplade och påverkar varandra. Denna process beskrivs av några respondenter som cyklisk, genom att samtliga aspekter är dynamiska. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)