The Leasing process on the Commercial Real Market

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Den kommersiella fastighetsmarknaden är till skillnad från bostadsmarknaden, inte utsatt för högre efterfrågan än utbud. Istället finns det ett större utbud för hyresgästerna att välja mellan. För att locka nya kunder måste fastighetsbolagen vara tillräckligt flexibla för att tillgodose behoven hos den eventuellt nya hyresgästen. Genom att anpassa anläggningarna för kundens behov säkerställer fastighetsägaren möjligheten att maximera hyresgästens vinst vilket i sin tur ökar viljan till att betala en högre hyra. Studien syftar till att undersöka vilka faktorer fastighetsbolagen utgår ifrån gällande riskminimering vid bedömning av hyresgästanpassningar. Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod för att samla information, åsikter och erfarenheter från fem liknande men olika fastighetsbolag, som är aktiva på fastighetsmarknaden. Företagens struktur skiljer sig åt då de inte arbetar i samma område. Studien kom fram till att de flesta företag som arbetar på fastighetsmarknaden arbetar på ett liknande sätt. Vad som skiljer dem från varandra är det faktum att de undviker vissa typer av kunder, som till exempel restauranger, spa-anläggningar, eller call-center. Den gemensamma nämnaren är att samtliga fastighetsbolag försöker undvika de branscher där de besitter minst kunskap. Bristen på kunskap och erfarenhet inom vissa områden försvårar bedömningen och tvingar företagen att spendera mer tid och pengar på att minimera risken för en negativ investering. För att minimera riskerna lägger alla företag stor vikt vid att bibehålla goda relationer, skapa en god hyresgästmix, skapa rörlighet inom beståndet, samt genomför en genomgående ekonomisk prövning av hyresgästerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)