Spelifiering och dess effekt på inre motivation till att källsortera : Hur topplistor, poäng, medaljer och streaks påverkar motivationen till att källsortera

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

Sammanfattning: Green gamification är en metod som på senare tid använts för att uppmuntra miljövänliga beteenden hos människor. I takt med att ökande avfallsmängder väntas bli ett allt större problem är det av relevans att hitta lösningar för att uppmuntra miljövänliga beteenden. Denna studie har utförts som ett bidrag till forskningsprojektet Samverkan för ett spelifierat miljöhus 2021-2022. Studien undersöker hur spelmekanismerna topplistor, poäng, medaljer och streaks påverkar användarnas inre motivation till att källsortera när de tävlar mot bostadsområden i deras närhet. Genom att jämföra användarnas inställning till olika motivationsfaktorer före och efter intervention av spelifiering ger resultatet en indikation på att spelmekanismerna inte har en märkbar påverkan på användarnas inre motivation, och att vidare forskning inom området kan vara ett bidrag för att lösa problemet med ökande avfallsmängder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)