Maskulinitetsnormer påverkar mäns uttag av föräldraledighet. Vill vi ha förändring gällande jämställdhet måste vi tänka på vad som händer genom vår interaktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att lyfta fram pappors beskrivningar av att vara förälder utifrån deras förväntningar av vad en pappa respektive en man är. Detta för att få en överblick kring vilka förutsättningar och hinder män kan stå inför vid uttag av sin rätt till föräldraledighet. För att besvara frågeställningarna har ett kvalitativt metodologiskt angreppssätt använts i form av ostrukturerade intervjuer med öppna frågor. Urvalet i studien var sju fäder med minst ett barn under tre år. Intervjuerna genomfördes genom personligt möte med fem pappor och via telefon med de återstående papporna. De teman som diskuterades under intervjuerna var föräldraskap, arbete och försörjning, papparollen, mansrollen, föräldrastöd och förväntningar på sin partner och vice versa. Insamlad empiri analyserades utifrån en innehållsanalys där kodning och tematisering användes. I studien användes Raewyn Connells teori om olika maskuliniteter och George Herbert Meads teori om symboliska interaktionism som teoretiska utgångspunkter. Dessa teorier användes för att förstå mäns villkor i hur de kan utöva deras rätt till föräldraledighet. Detta genom att lyfta fram vilka barriärer män kan stå inför i förhållande till könsnormer, samt hur de hanterar dessa genom att belysa deras interaktion med andra människor. Resultatet visar att en destruktiv hegemonisk maskulinitet kan utgöra svårigheter för mäns föräldraskap, medan en uppmuntrande hegemonisk maskulinitet tillåter män att våga trotsa ideal om att de inte är hemma med sina barn. Med våra informanters berättelser kunde författarna skilja på en lojalitet gentemot informanternas arbetsplats som kan förklaras i Meads teori om den generaliserade andre. Interaktionen mellan kollegor och andra människor kan utgöra en tvingande arbetskultur som hindrar män att nyttja sina rättigheter. Studien framhäver att även om staten har upprättat reformer som främjar jämlikhet, till exempel de öronmärkta föräldradagarna, kan manlighetsideal förstås hindra staten från att nå sitt mål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)