Nutritionens betydelse för läkning av bensår : En beskrivande litteraturstudie

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Svårläkta bensår är ett omfattande och komplext problem inom vård och omsorg. Läkningsprocessen är ofta långdragen och innebär ett stort lidande för patienten med negativ inverkan på livskvaliteten. Faktorer som kan påverka sårläkningsprocessen med fokus på nutrition och dess inflytande på sårläkningen vid bensår har studerats i denna litteraturstudie. Syfte: Syftet var att beskriva nutritionens betydelse för läkning av bensår. Metod: En beskrivande litteraturstudie där resultatet inkluderar 15 artiklar med kvantitativ ansats. Artiklar söktes systematiskt genom databasen PubMed, varav två artiklar hittades via manuell sökning. Huvudresultat: Bensårspatienter föreligger risk för undernäring trots övervikt eller fetma och undernäring är ett vanligt förekommande. Det påvisas ett samband mellan risk för undernäring och sårtillslutningshastighet. Negativ association påvisades gällande sårläkningsprocessen vid brist på D-vitamin, C-vitamin, A-vitamin, zink, protein och albumin. Bensårspatienter som fick näringstillskott fick ett ökat intag av flera näringsämnen och ett positivt samband associeras med sårläkningsprocessen. Ett tudelat resultat huruvida järn påverkade bensårspatienterna tas i beaktande då en del patienter visade en överlag hög järnkonsumtion medan vissa patienter påvisade sig ha en allvarligt minskad nivå av järn i plasma. Slutsats: Resultatet i denna litteraturstudie ger en tydlig indikation på att näringsintaget spelar en väsentlig roll vid läkning av bensår. Samband mellan olika näringsbristtillstånd och försämrad sårläkning framkommer, trots att tillgänglig forskning idag är bristfällig. Det påvisas lyckade resultat gällande näringstillskott till bensårspatienter för att behandla/förebygga brister av olika näringsämnen, vilket har resulterat i en mer framgångsrik sårläkning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)