Vinterfåglar i Malmös vattendrag: antal, utbredning och yttre påverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

Författare: Anna Soutkari; [2020]

Nyckelord: Biology and Life Sciences;

Sammanfattning: För att kunna utföra naturvård i stadsmiljö krävs kunskap om de arter som vistas där och hur de påverkas av mänskliga aktiviteter. Exempelvis har det i Malmö varit ont om studier på övervintrande sjöfåglar, utöver de som berör kust-och hamnområden. Därför har i denna studie 14 dammar och sjöar i Malmö inventerats i februari 2020 och resultatet testats mot lokalernas storlek och olika mått på störning från mänskliga aktiviteter. Jämförelser har även gjorts mot äldre studier. Resultatet av studien visar att Malmös stadsnära vattendrag hyser uppemot 4000 övervintrande sjöfåglar. En stor del av dessa uppehåller sig i stadens centralt belägna parker, främst Pildammsparken. Ytterligare en betydande andel utgörs av övervintrande viggar och bergänder i Klagshamnsuddens vattendrag. Av de undersökta variablerna hittades samband främst för vattendragens areal och trafikflödet vid lokalen. För både det totala antalet fåglar och antalet arter visade studien på ett positivt samband med lokalens areal, då större vattendrag hyste ett större antal och en större mångfald av övervintrande vattenfåglar. För viggar och övriga dykänder hittades för de övervintrande populationerna i Malmö ett positivt samband till lokalens areal och ett negativt samband till antalet fordon som i genomsnitt passerar lokalen, vilket tyder på en samverkan av vattendragets storlek och avskildhet vid deras val av övervintringslokal. Klagshamnsuddens två inventerade vattendrag, i synnerhet Kalkbrottsdammen, kan efter jämförelser med tidigare års siffror från Malmö och övervintringsantal i Sverige och Skåne totalt anses vara av åtminstone regional betydelse för vigg och bergand.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)