Det skrivna ordet : Att arbeta med det skrivna ordet i förskolan

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning:   I min undersökning framkommer många likheter i sättet att arbeta med att introducera barnen i förskolan till det skrivna ordet. Men det finns även olikheter kring vilken metod pedagogerna använder sig utav. En intressant del som jag sett i undersökningen är att de två metoderna som framkommer Bornholm och Öjaby. Metoderna skiljer sig i hur vi ska lära våra förskolebarn att tyda det skrivna ordet. Det jag kan se att alla förskolorna arbetar med är med barnets skrivna namn. Det är något som alla barn på förskolan får bekanta sig med. Det skrivna namnet är ett återkommande inslag i barnens vardag och de möter sitt namn i flera situationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)