Kvinnors roller i organiserad brottslighet - En explorativ studie om hur kvinnor medverkar i den organiserade brottsligheten i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Genom att fylla en forskningslucka gällande kvinnors deltagande i organiserad brottslighet syftar studien till att förstå hur kvinnor är delaktiga i organiserad brottslighet och vilka roller de har. Den frågeställning som driver studien är: Vilka roller har kvinnor inom organiserad brottslighet i Sverige?Metod och material: Explorativ, kvalitativ intervjustudie som kompletteras med dokumentstudierHuvudresultat: Studien resulterar i en teoretisk modell som kan användas för att förstå kvinnors roller i organiserad brottslighet. I modellen kategoriseras kvinnors roller inom organiserad brottslighet i tre kategorier; relationella roller, moraliska roller och praktiska roller. En relationell roll är en förutsättning för en koppling till den organiserade brottsligheten, den relationella rollen kombineras med en moralisk roll och/eller en praktisk roll. De moraliska rollerna innefattar roller där en kvinna påverkar den moraliska kulturen hos en individ eller en grupp, gynnande för kriminaliteten eller missgynnande för kriminaliteten. De praktiska rollerna delas in i åtta kategorier; ledare, logistiker, kurirer, förvarare, försäljare, skyddare, kommunikatörer och administratörer. Dessa kategorier kan vidare analyseras utifrån dimensionerna aktiv/passiv och medveten/omedveten. Genom en förståelse för var i dimensionen en idealtypisk roll kan placeras går det avgöra om en roll tillhör det kriminella nätverkets kärna, om rollen kan räknas till andra aktiva eller om den kan placeras i periferin av det kriminella nätverket. Tidigare forskning i andra länder och på närliggande områden kan kombineras för att öka förståelsen för kvinnors roller i den organiserade brottsligheten, men ingen tidigare teori kan ensamt förklara kvinnors roller i organiserad brottslighet utifrån studiens breda material.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)