Kulturens radar : En studie om hur kulturella skillnader påverkar ett interkulturellt arbetsteam

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att förklara vilka kulturella skillnader som finns mellan teammedlemmarna i ett av Saabs interkulturella arbetsteam med utgångspunkt från Hofstedes och Trompenaars kulturella dimensioner. Vi vill även analysera och förklara de problem som kan uppstå på grund av dessa kulturella skillnader i gruppen. Vi vill dessutom försöka hjälpa Saab och om möjligt ge råd till Saab om hur de kan skapa bättre samarbete i ett interkulturellt team. För att lyckas uppnå syftet med studien har följande forskningsfråga formulerats: Vilka kulturella skillnader finns det i en interkulturell arbetsgrupp med svenskar och schweizare, samt vilka problem innebär dessa skillnader för arbetsgruppen? Den teori som har använts innefattar kultur och dess innebörd, kulturella skillnader och dimensioner samt kulturens påverkan i team. Studiens metod har varit kvalitativ med en deduktiv ansats tillsammans med ett samarbete med företaget Saab och deras interkulturella arbetsteam. I empirikapitlet presenteras enkätfrågorna med svar samt citat från samtliga intervjuer. I analyskapitlet följer sedan en tolkning av empirin med utgångspunkt i den valda teorin. Studiens slutsats påvisar att det finns både små och stora kulturella skillnader i Saabs interkulturella arbetsteam som har inneburit problem och missförstånd i gruppen. Avslutningsvis ger vi förslag på ytterligare forskning och ger praktiska rekommendationer till Saab.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)