Hur arbetar bildterapeuter med affektmedvetenhet?

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

Sammanfattning: Syfte: I denna studie undersöktes bildterapeuters berättelser om hur de arbetar med affektmedvetenhet i bildterapi. Metod: En kvalitativ studiedesign användes genom semistrukturerade intervjuer med fyra bildterapeuter. För att utvinna data valdes tematisk analys. Bearbetning av intervjuerna utgick ifrån fyra dimensioner av affektmedvetenhet enligt Monsen, Eilertsen, Melgård och Ødegård (1996): Uppmärksamma, Tolerera, Icke-verbalt uttryck samt Verbalt uttryck av känslor. Resultat: Analysen av intervjuerna resulterade i nio teman/bildterapeutiska arbetssätt för ökad affektmedvetenhet hos klienten: Lägga märke till känslor, Synliggöra omedvetna känslor, Synliggöra mer medvetna känslor, Växla mellan tanke och känsla, Reglera överväldigande känslor, Omstrukturera, Kroppsfokus, Öppna bilden och Låna bilden. Slutsats: Genom om att belysa bildterapimetoder med fokus på affektmedvetenhet tydliggörs viktiga tekniker och aspekter, såväl icke-verbala som verbala. Resultatet kan generera idéer till interventionsforskning kring bildterapeutiskt arbete med affekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)