Från frisk till sjuk på 4 minuter. Att få och leva med diagnosen abdominellt aortaaneurysm.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Katrine Johansson; Camilla Lado; [2012-01-18]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Varje år dör cirka 1000 svenskar av brustet abdominellt aortaaneurysm (AAA), pulsåderbråck. Sjukdomen är ofta asymtomatisk och därför vet patienten i de flesta fall inte att hon eller han har en sjukdom förrän aneurysmet upptäcks. Sverige har på senare år infört screening på män över 65 år för att hitta eventuella AAA. AAA upptäcks även vid annan undersökning av buken. Mortaliteten är hög vid ruptur (bristning) och patienten opereras först när aneurysmet nått en viss diameter. Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att belysa aktuell forskning angående patienters upplevelse av att få diagnosen AAA samt om och hur den påverkar deras hälsa och livskvalitet. Metod: En litteraturöversikt där resultatet är baserat på tio vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2000-2010. Resultat: Patienterna upplevde både positiv och negativ påverkan på sin hälsa och livskvalitet. Individuella skillnader i självskattad livskvalitet före screening hade stor betydelse för hur livskvaliteten skattades efter screening. Många patienter upplevde oro och ångest efter upptäckten medan några patienter kände sig räddade av att aneurysmet upptäckts. Diagnosen ledde till begränsningar i det vardagliga livet p.g.a. rädsla för ruptur. Den självskattade livskvaliteten och hälsan skilde sig åt beroende på om patienten opererades eller fick konservativ behandling. Efter operation tycks den låga livskvaliteten öka och därmed återgå till hur den skattades före diagnosen. Slutsats: Informationen som patienten får har stor påverkan på hur sjukdomen kommer att upplevas. Fler positiva än negativa upplevelser av att få besked om sitt AAA framkom. Att leva med obehandlad AAA övervägs av negativa upplevelser men det finns också positiva. Att få AAA behandlat kan ge patienten sin ursprungliga livskvalitet åter. Lidandet är större under tiden för konservativ behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)