Kassaflödesvärdering : En studie i hur antagandena påverkar företagsvärdet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

Sammanfattning:

Bakgrund

Antalet svenskar som sparar i aktier har på 20 år mer än fördubblats. Värderingsmetoderna har genom tiderna förändrats. Kassaflödesvärdering dominerar för tillfället tillvägagångssätten att värdera företag/aktier. Det debatteras huruvida kassaflödesvärdering är en pålitlig metod eller ej. Det finns flera kassaflödesmodeller att välja bland. Modellerna bygger på många komplexa antaganden som kan påverka resultatet av värderingen.

Syfte

Syftet med undersökningen är att: undersöka och analysera hur kassaflödesmodeller används vid aktievärdering samt hur vridbarheten påverkar användbarheten. Vidare ska vi presentera vilka viktiga antaganden som behövs göras för kassaflödesmodeller och uppvisa hur de inverkar på kassaflödesvärderingen.

Metod

Utifrån syftet valdes att använda en kvalitativ metod med personliga och telefonintervjuer som verktyg. Valet av metodansats och verktyg baserades på att djupgående information behövdes för att uppnå syftet

Slutsats

Det finns ett flertal kassaflödesmodeller att välja bland; Dividend-Discount modellen, Fritt KassaFlöde till Aktieägare modellen, och Fritt KassaFlöde till Företaget modellen. Undersökningen visade att det är Fritt KassaFlöde till Företaget modellen som nästan uteslutande används mest. Det finns tre olika varianter av dessa kassaflödesmodeller; en med en konstant fas av tillväxt, en med två faser av tillväxt och en med tre olika faser av tillväxt. Det är varianten som behandlar tre olika faser av tillväxt som uteslutande används mest. Anledningen till detta är at den är närmast tillväxtförfarandet i verkligheten. Kassa-flödesmodellerna bygger på komplexa antaganden som i hög grad påverkar värdet, de är alltså vridbara. De antaganden som påverkar värdet mest är: tillväxten, diskonteringsfaktorn och räntan. En ökning i tillväxtantagandet ökar värdet. Ökar diskonteringsfaktorn kommer värdet att minska. Räntan påverkar inte värdet i så stor utsträckning men förändringar i räntan påverkar andra antagandena. Kassaflödesmodellernas vridbarhet har bevisats begränsa användbarheten. Kassaflödesvärdering bör användas som ett komplement till andra värderingsmetoder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)