Dialektala problem i modern standardarabisk skrift för arabiska elever i modersmålsundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Dina Al-rawi; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka svårigheter i skrift för elever som studerar modersmålet i arabiska. Jag använder mig för detta av en kvalitativ undersökningsmetod. Jag valde att intervjua tre elever som studerar arabiska på stadier mellan 6-9, samt tre lärare, varav två undervisar arabiska och den tredje undervisar svenska.Jag har använt mig av bl.a. Imsen Gunns artikel ”Elevens värld: Introduktion till pedagogisk psykologi” som lyfter fram Vygotskijs teori som handlar om den proximala utvecklingszonen. Jag använde mig också av Hajer Maaikes och Meestringa Theuns artikel ”Språkinriktad undervisning”, som teoretiserar steget mellan vardagsspråket och skolspråket.Genom intervjuerna med eleverna och lärarna framställer uppsatsen elevernas svårigheter med att skriva uppgifter. Eleverna och lärarna nämnde olika sätt för att utveckla moderna standard arabiska för eleven. Det språket som eleverna talar hemma är inte samma språk som används för läsning och skrivning. De intervjuade betonade att skillnaden mellan dialekter och moderna standard arabiska är stor, vilket innebär att eleverna får svårigheter med att formulera sig i skrift. Syftet med att eleverna studerar modersmålet är att utveckla elevens förmåga att förstå och kunna producera olika typer av texter. Både eleverna och lärarna betonade att elever behöver utveckla sina kunskaper i modern standardarabiska, eftersom det är det språket som eleven skriver och läser på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)