I stormens öga : en kvalitativ intervjustudie om hälso- och sjukvårdskuratorers upplevelser och hantering av arbetet under covid-19-pandemin

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

Författare: Anna Berglund; Leo Huss Wallin; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hälso- och sjukvårdskuratorers erfarenheter av sitt arbete under covid-19-pandemin. För att göra detta genomfördes åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer med hälso- och sjukvårdskuratorer på fem olika vårdinstitutioner i Stockholmsregionen. Materialet bearbetades sedan genom en hermeneutisk-fenomenologisk tradition, tolkades och analyserades utifrån krav-kontroll-stödmodellen samt utifrån copingteori. Studiens slutsats är att hälso- och sjukvårdskuratorerna upplevt krav under pandemin och behövt anpassa sig till en föränderlig psykosocial arbetsmiljö. De har upplevt krav i form av oförutsägbar arbetsbelastning, nya riktlinjer, skyddsutrustning, rutiner och mental belastning. Studien visar att de upplevt inflytande i sitt arbete och att kollegialt stöd varit en betydelsefull källa till stöd samt att upplevelsen av gemenskap fick betydelse under pandemin. Hälso- och sjukvårdskuratorerna har använt sig av problem-, emotions- och meningsfokuserade copingstrategier för att hantera arbetsrelaterade utmaningar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)