Riskfaktorer och förebyggande omvårdnadsåtgärder för UVI hos äldre kvinnor : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning:

Bakgrund: Urinvägsinfektion (UVI) är en av de vanligaste infektionerna hos äldre

kvinnor. Escherichia coli (E-coli) är den vanligaste bakterien vid UVI. Äldre

kvinnor lider när de är drabbade av UVI och det är sjuksköterskans uppgift att bland

annat förebygga sjukdom och lindra lidande. Syfte: Att beskriva riskfaktorer och

förebyggande omvårdnadsåtgärder mot UVI hos äldre kvinnor. Metod:

Litteraturstudie, med databassökning genom databaser speciellt inriktade på vård

och omvårdnad, CINAHL, PubMed, WEB OF SCIENCE och Medline. 15 artiklar

har använts till resultatet. Resultat: Recidiverande UVI, diabetes, urininkontinens,

smittspridning och förstoppning är riskfaktorer att drabbas av UVI. God hygien och

regelbunden tillförsel av vätska ses som god evidensbaserad omvårdnadsåtgärd mot

UVI. Ökad tillförsel av vätska förkastas, Tranbärstillägg behöver ytterligare

forskning. Slutsats. Hög hygieniskstandard genom de basala hygienrutinerna är en

viktig förebyggande åtgärd mot UVI.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)