Trä & material innehållande trä i utemiljö : alternativa metoder & produkter

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Sammanfattning: Detta examensarbete tar avstamp i kursen Markbyggandets hårda material och konstruktion, Tn0214, som var valbar under mitt tredje och sista år på landskapsingenjörsprogrammet vid SLU – Alnarp. Då jag har erfarenheter av byggnads- och möbelsnickeri samt ett intresse för material har jag under min tid på SLU- Alnarp reflekterat över de sätt som trä idag används utomhus. Det absolut vanligaste trämaterialet för utomhus-tillämpningar idag torde vara konventionellt tryckimpregnerat virke. Detta trots att jag tycker mig se allt fler annonser, artiklar och notiser om nyutvecklade alternativa trämaterial. Som en reaktion på användningen av tryckimpregnerat virke har man på senare tid börjat använda sig av lärk, gärna struken med järnvitriol, men vad få verkar veta är att lärk i bästa fall är beständigare än furu, men att järnvitriolen i stort sett bara har en kosmetisk effekt. I takt med att restriktionerna för den konventionella tryck-impregneringen blir allt hårdare har det kontinuerligt forskats kring och tagits fram alternativa metoder, material och produkter med lägre miljöbelastning. Man har bland annat arbetat med att förändra träets egenskaper, på fysisk och / eller kemisk väg. Det har dock visat sig att det än så länge är svårt att ta fram produkter som motsvarar egenskaper och pris hos det tryckimpregnerade virket. Det blir även allt vanligare att det används allt mer av material med ursprung i tropikerna som visserligen har en god beständighet men som kan vara tveksam att använda med avseende på den exploaterings-, transport och miljödebatt som finns i samhället idag. Detta samtidigt som just skogsråvara är en av Sveriges och nordens största naturtillgångar. Syftet med detta arbete är att utforska vad det finns för nya eller alternativa material, bestående av eller innehållande trä, som skulle kunna fungera i tillämpningar utomhus för att utvärdera och presentera dessa på ett sådant att en eventuell projektör med hjälp av litteraturstudien kan bilda sig en uppfattning om dess egenskaper. Arbetet behandlar ett urval av de produkter, material och metoder samt den forskning och industri som idag finns angående detta område i norra Europa. När jag började samla information till detta arbete hade jag en bild av att det skulle finnas fler nya material som lämpar sig för utemiljö än vad som faktiskt verkar finnas. Många av de alternativa träprodukterna och metoderna är fortfarande i försöksstadiet och en del av dem är på grund av olika anledningar avvecklade. Detta samtidigt som den tropiska skogsindustrin i och med certifiering blir allt mer kontrollerad och ekonomiskt, ekologiskt samt socialt hållbar. Det är svårt att veta vad som i längden är det mest ekonomiska och eko-effektiva materialet för en tillämpning. Vid en livscykelanalys är det inte självklart att ett trämaterial med ursprung i tropikerna är sämre ur dessa aspekter än ett nordiskt. I och med att allmänheten blir allt mer miljömedveten och den konventionella tryckimpregneringen blir allt mer reglerad ökar efterfrågan på nya beständiga material. Detta tillsammans med att det sedan några år tillbaka finns ett forskningscentrum i Sverige med fokus på eko-effektiva träbaserade material och metoder gör att finns det goda utsikter för att dessa ska bli allt vanligare i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)