Ingenjörsgeologisk analys av projektering för bergskärningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Sammanfattning: Genom samarbete med konsultföretaget Tyréns har detta examensarbetet undersökt hur en säkrare prognos kan erhållas för bergprojektering. Till underlag undersöktes ett aktuellt projekt i Jakobshyttan, med fokus på släntstabilisering. Med avseende att identifiera de osäkerheter sompåverkar bestämmandet av bergets parametrar har parametrarnas inverkan på stabiliteten och dess kostnadseffekt på stabilisering studerats. Framtagandet av de relevanta parametrarna identifierades genom litteraturstudie, Tyréns bergtekniska prognos, relevanta handlingar för området och studiebesök på arbetsplats. Vidare utfördes en känslighetsanalys på de parametrar som var relevanta för stabilitets problematiken, för att utvärdera de kritiska gränserna för respektive parameter. För arbetet användes Barton och Bandis brottvillkor baserat på den bergtekniska informationen som fanns tillgänglig. Slutligen utfördes en kostnadsberäkning för deparametrar som identifierats med eventuella osäkerheter, för att ge perspektiv på effekten av osäkerhet. Resultatet visade att parametrarna JRC och residualfriktionsvinkel hade kraftig inverkan på stabiliteten. Parametrarnas värde bestämdes enligt föreslagen metodik från Trafikverkets handbok för bergprojektering och uppskattats genom tabeller baserade på empiriska fall. Sammanfattningsvis har den rekommenderade metodiken från Trafikverket ansetts som bristfällig och ger utrymme för felbedömningar i projekteringsskedet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)