Sökning: "Utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 29928 uppsatser innehållade ordet Utveckling.

 1. 1. Rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär och betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karzan Perdawidi; [2023-01-26]
  Nyckelord :estetiska ämnen; rektorer; lärare; karaktär; lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka de estetiska ämnenas roll och funktion i grundskolans undervisning utifrån rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär samt betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. Studiens frågeställningar är dels hur rektorer respektive lärare beskriver de estetiska ämnenas karaktär samt vilka beskrivningar rektorer respektive lärare i grundskolans estetiska ämnen har om ämnenas betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Håller det? : Studie av hållbar utveckling i läroböcker och läroplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erik Dahl; Amos Lundkvist; [2023]
  Nyckelord :Utbildning för hållbar utveckling; hållbar utveckling; samhällskunskap; gymnasiet; selektiva undervisningstraditioner; dimensioner av hållbar utveckling; ramfaktorteori; meningserbjudande; läroboksanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sambandet mellan läroplaner och läroböcker för samhällskunskap på gymnasienivå över tid utifrån hur hållbar utveckling framställs. Utbildning för hållbar utveckling har fått en mer betydande roll till samhällskunskapsundervisningen utifrån de globala målen för Agenda 2030, specifikt delmål 4.7. LÄS MER

 3. 3. Integreringsmetoder för tidigare kriminella. : En kvalitativ litteraturöversikt om insatser och effekter för tidigare kriminellas väg i samhället.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Derin Aosi; Elin Betsvall; [2023]
  Nyckelord :Criminality; Interventions; Recidivism; Kriminalitet; Metoder; Behandling; Återfall.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att analysera och sammanställa tidigare forskning till vilka metoder, insatser och effekter som tillämpas i dagsläget, detta är för individer som tidigare har befunnit sig inom kriminalitet eller har begått olagliga handlingar. Forskningen har sammanställt via en litteraturstudie där sökningsmetoder har genomförts inom begränsade utformningar, detta är för att öka sökningens koppling till forskningens relevans. LÄS MER

 4. 4. "Jag har något jag vill säga" : Lärares uppfattningar om kommunikationsmetoder, lärmiljö och delaktighet för elever med intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linda Knuutti; Ann-Charlotte Stolt; [2023]
  Nyckelord :grundsärskola; alternativ och kompletterande kommunikation; kommunikationsstrategier; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kommunikation är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt beroende av kontext och lärmiljö. För elever med intellektuell funtionsnedsättning som behöver stöd med att göra sin röst hörd finns olika alternativa och kompletterande kommunikationshjälpmedel som stöttar språklig förmåga och möjliggör delaktighet i ett socialt sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Varför söker människor sig till sekter? : En litteraturstudie med fokus på tidigare forskning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Gloria Hammar; [2023]
  Nyckelord :Maslow; Hammar; Kulter; Sekter; Sektmedlemskap;

  Sammanfattning : I denna studie har anledningar till att människor går med i sekter undersökts. För att analysera resultaten har bland annat Maslows behovstrappa nyttjats. De fem behov som enligt Maslow behöver uppfyllas är: de fysiologiska behoven, trygghetsbehovet, kärleksbehovet, självförhävdelsebehovet och självförverkligandet. LÄS MER