Det kooperativa lärandets påverkan på elevers motivation i matematik : The effects of cooperative learning on students ́ mathematical motivation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

Sammanfattning: Denna kunskapsöversikt ska bidra till utvidgad förståelse för hur kooperativt lärande kan påverkar elevers motivation till matematiken. Kooperativt lärande är en arbetsmetod där elevers kunskaper utvecklas i samverkan med varandra och läraren.Genom att undersöka internationella och relevanta forskningsartiklar till vår frågeställning har vi kunnat sammanställa ett resultat som vi hoppas på ska gynna oss i vår framtida lärarprofession. Resultatet av de vetenskapliga artiklar som vi har använt har sammanfattats till fyra kategorier där vi besvarar hur lärarens roll är en väsentlig del av det kooperativa lärandet, vilken inverkan gruppsammansättningen och dess medlemmar har, hur elevers motivation ökar när de erbjuds möjlighet att samarbeta med varandra och slutligen hur kooperativt lärande kan hämma elevers motivation om negativa konsekvenser inte uppmärksammas.  Vår slutsats blev att kooperativt lärande kan öka elevers motivation när det nyttjas på rätt sätt av lärare och elever. För att kooperativt lärande inte bara ska ses som ett komplement i undervisningen är det viktigt att arbetsmetoden successivt introduceras för elever. På så sätt får elever möjlighet att bygga upp ett förtroende för varandra och arbetsmetoden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)