Tokyo, stad av speglar : En kvalitativ analys av bakgrundskaraktärers roll i stadsskildringar på film

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Bildproduktion

Sammanfattning: Analysen visar hur tre olika filmer representerar staden Tokyos stadsliv. Hur deras representation skiljer sig från varandra, och hur de är lika varandra. Två scener har valts ut från varje film. Fokus är att se vilken roll stadslivet spelar i filmerna men också för att analysera stadslivet. Bakgrundskaraktärerna har en central roll, hur de agerar och vilken mening de har i skildringen. Resultatet visar att bakgrundskaraktärerna är en väsentlig del av stadsbildningen, vilket i sin tur används som en spegling av huvudkaraktärernas känslor och mentala tillstånd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)