Rastverksamhet : En studie om rastverksamhet och konflikter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Författare: Johan Lyberger; [2020]

Nyckelord: rastverksamhet; konflikter; hälsoarbete och lek;

Sammanfattning: Bakgrund I bakgrunden förklaras mina anledningar till varför just detta ämne är valt. Mina erfarenheter har givit mig insikten att det arbetas för lite med fysiska aktiviteter under rasterna genom organiserad och lärarledd rastverksamhet. Förklaringarna varför har varit varierande, antingen har det berott på för lite personal ute på rasterna samtidigt eller varierande arbetsuppgifter för fritidspedagogerna, exempelvis undervisning i ett skolämne eller att vara ute på skolgården och se till barnens trygghet. Vidare i bakgrunden förklaras att fritidshemmets verksamhet bland annat ska utgå ifrån barnens intressen och behov. Syfte Det övergripande syftet är att belysa fritidspedagogers upplevelser och erfarenheter av organiserad rastverksamhet och fri lek i utemiljö. Metod I studien används intervjuer med hjälp av en diktafon. Urvalet gjordes på en skola i västra Sverige med sex fritidspedagoger. Alla intervjuade arbetade på samma skola, men på olika avdelningar. Resultat I resultatet framkommer fritidspedagogernas olika arbetssätt med en planerad och organiserad rastverksamhet samt hur de arbetar för att minska konflikter mellan barnen. Resultatet visar även hur fritidspedagogerna förebygger och minimerar antalet konflikter med stöd av organiserade rastaktiviteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)