Föräldrars upplevelse av neonatalvård : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Att bli förälder innebär en stor förändring i livet och tiden efter förlossningen upplevs vanligtvis som en tid full av kärlek och glädje. För föräldrar till sjuka nyfödda är denna en stressig period. Där flera av dem upplever att varken tillräckligt eller rätt stöd erbjuds, något som många gånger orsakas av bristande information. Detta väcker frågan om huruvida dessa känslor hos föräldrarna kan minskas och underlätta deras upplevelsen. Syfte: Syfte med detta arbete är att beskriva föräldrars erfarenheter under inläggningen av sitt nyfödda barn på en neonatalavdelning. Metod: Litteraturöversikt som byggs på granskningen av tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som analyserades med tematisk innehållsanalys. Resultat: Föräldrar upplevde svårigheter med att finna sig i sin föräldraroll utan stöd av sjuksköterskan och informationen på neonatalvårdavdelningen var många gånger otydlig och otillräcklig. Detta påverkade föräldrarna negativ och gjorde att de tappade förtroende för personalen. Sjuksköterskor som arbetar utifrån ett familjecentrerat förhållningssätt kan förbättra föräldrarnas upplevelser under inläggningen av det nyfödda. Slutsats: Familjer som vårdades utifrån ett familjecentrerat sätt, upplevde tiden på neonatalvårdavdelningen mer positivt. Föräldrarna som deltog i barnets omvårdnad upplevde mindre stress samt blev starkare i föräldrarollen. Mer forskning kring ämnet rekommenderas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)