Psykoterapeuters erfarenhet av att behandla posttraumatiskt stressyndrom med kognitiv beteendeterapi

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Heléne Höjner; Hellström Brengesjö Kristina; [2017-03-31]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka psykoterapeuters erfarenheter av att behandla posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, med kognitiv beteendeterapi, KBT. Åtta psykoterapeuter intervjuades och svaren analyserades tematiskt. Fem teman arbetades fram: 1) kunskap, 2) att kunskapen landar i psykoterapeuten så att han eller hon förmår förmedla tro, hopp och mod om en fungerande behandling 3) ge gott om tid 4) patientens trygghet och tillit, samt 5) exponeringarna. Kunskapsutbytet och tilliten tar tid. De ansågs som bärande krafter vid den traumafokuserade exponeringen. Dessa faktorer är förmodligen viktiga att beakta vid spridandet av framtida möjligheter att framgångsrikt behandla patienter för PTSD.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)