Riskera, det nya internationalisera : En studie om svenska SMFs riskhantering i tillväxtländer i Afrika

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Författare: Olov Fredriksson; Smon Lilja; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studien ämnar beskriva hur svenska små till medelstora företags riskhantering genomförs innan och under sin internationaliseringsprocess till tillväxtmarknad i Afrika. Därmed också se till hur stor del av riskerna som är identifierade innan internationaliseringen, och vilka som upptäcks och hanteras lokalt på den nya marknaden. Samt undersöks till vilken grad svenskt stöd finns för SMFs när de hanterar risker, med stor vikt kring de nätverk som Sverige kan bistå med. Denna studie utnyttjar den kvalitativa forskningsmetoden i en abduktiv forskningsansats där vi har samlat in vår information ifrån fyra olika företag då vi intervjuat personer som varit involverade i internationaliserings process och undersökt deras riskhantering i samband med detta. Allt detta är en process för att svara på vår ledande forskningsfråga; ”Hur hanterar svenska SMF risk i samband med internationalisering till tillväxtmarknader i Afrika?” Det teoretiska ramverket innefattar internationaliserings process, där fler teoretiska verk presenteras som berör internationalisering och riskhantering. Uppsalamodellen i både tidig version och reviderad version är intagen för att fånga företags agerande vid internationalisering. För att belysa de skillnader som företag internationaliserar har vi presenterat olika inträdesstrategier som är vanliga för de tillväxtmarknader som berörs. Ofta använder sig företag av befintliga nätverk vid internationalisering och en teori som belyser detta är Nätverksmodellen som Johanson m.fl. (2002) beskriver, därför av vi valt att lämna plats för den i teorikapitlet. Eftersom vi tittar på riskhantering har vi valt att ta med ett teoretiskt ramverk för vad riskhantering är och vad risk kan innebära på nya marknader. I den empiriska insamlingen intervjuade vi fyra företag som på olika sätt varit involverade i tillväxtmarknader i Afrika, för att fånga deras riskhantering och undersöka samt analysera den. De företag som varit involverade i denna studie är Atsoko International AB, Norden Machinery, Mattias Bygg AB och Gunnebo Industrier. Intervjupersonerna var alla högst involverade i internationaliseringen av företagen till tillväxtmarknader i Afrika. Slutsatserna som studien visade på var att riskhantering är något som svenska SMF gör med stor fokus på personlig riskhantering och inte med tidiga riskanalyser och kontinuerliga kontroller av risker på marknaden. Det fanns inte heller något stöd från organisationer från Sverige som kan hjälpa till i hanteringen av risker på tillväxtmarknader för små till medelstora företagen. Vi såg därför ett behov av en ny instans, alternativt en gren av befintliga instanser för att fånga de svenska SMF i deras nätverk och därmed också i deras riskhantering. Vi visar med en bild hur detta förslagsvis kan se ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)