Att motivera anställda i en detaljstyrd verksamhet : En kvalitativ studie om mellanchefer i en snabbmatskedja.

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Sammanfattning: Detaljstyrda branscher har länge präglats av hög personalomsättning och ett sätt att minska den är att ha motiverade anställda. Mellanchefen som har en viktig position i företaget har ett ansvar och kan påverka hur motiverad en anställd känner sig. Syftet med studien var därför att undersöka hur mellanchefen arbetar för att motivera sina anställda med de svårigheter som finns i en detaljstyrd verksamhet. I den här studien har fokus legat på snabbmatsbranschen och för att uppnå syftet har semistrukturerade intervjuer med fem restaurangchefer gjorts för att förstå hur de arbetar för att motivera deras anställda. Med hjälp av Herzbergs motivationsteori har vi kunnat tolka och förstå hur restaurangcheferna arbetar och konceptet McDonaldization har hjälpt oss att beskriva hur branschen fungerar. Resultatet visar att restaurangcheferna arbetar mycket med motivationsfaktorer men har ett begränsat handlingsutrymme bland hygienfaktorerna vilket också kan vara anledningen till att företaget fortfarande har hög personalomsättning. Vidare forskning kan göras på de anställda för att se vad de anser är viktiga faktorer för att trivas på arbetsplatsen, vidare forskning kan även göras på restaurangcheferna för att förstå varför de är motiverade att arbeta kvar inom en detaljstyrd verksamhet med begränsat handlingsutrymme.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)