Patientundervisning. Vad ska sjuksköterskan ta hänsyn till?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Christina Almqvist; Maria Nilsson; [2009-01-15]

Nyckelord: Patientundervisning; Omvårdnad;

Sammanfattning: I sjuksköterskans yrkesroll är patientundervisning en stor del av arbetet och enligthälso- och sjukvårdslagen är man som sjuksköterska ålagd att informera ochundervisa patienterna. Patientundervisningen är oftast integrerad i det dagliga arbetetoch sker ofta omedvetet. I litteraturen påtalas att det finns bristande kunskaper ipedagogik och att sjukvårdspersonalen behöver undervisning om hurpatientundervisning ska ges på ett optimalt sätt. Det är viktigt att man vidpatientundervisning utgår ifrån patientens förutsättningar och individuella behov. JeanWatson anser att man måste ta hänsyn till hela individen och att det traditionellanaturvetenskapliga synsättet inte räcker till i mötet med patienten.Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vad sjuksköterskan ska tänka på och tahänsyn till för att tillgodose patienternas individuella inlärnings- och kunskapsbehov isamband med patientundervisning. Resultatet i vår litteraturstudie baseras på tiovetenskapliga artiklar som handlar om patientundervisning ur ett patientperspektiv.Resultatet visade att patienterna ofta önskar väl planerad och struktureradundervisning av personal med goda kunskaper. Det är viktigt att utgå ifrån patientensönskemål och behov. Genom ökad kunskap hos patienterna kan stress och oro minskaoch patienterna kan få en högre livskvalitet.De tre didaktiska begreppen för lärande, vad, hur och varför tycker vi bör genomsyrapatientundervisningen och speciellt varför. När man vet orsaken är det lättare förpatienten att förstå och bli mer motiverad att följa råd och den undervisning som ges.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)