Patientundervisning. Vad ska sjuksköterskan ta hänsyn till?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Christina Almqvist; Maria Nilsson; [2009-01-15]

Nyckelord: Patientundervisning; Omvårdnad;

Sammanfattning: I sjuksköterskans yrkesroll är patientundervisning en stor del av arbetet och enligt hälso- och sjukvårdslagen är man som sjuksköterska ålagd att informera och undervisa patienterna. Patientundervisningen är oftast integrerad i det dagliga arbetet och sker ofta omedvetet. I litteraturen påtalas att det finns bristande kunskaper i pedagogik och att sjukvårdspersonalen behöver undervisning om hur patientundervisning ska ges på ett optimalt sätt. Det är viktigt att man vid patientundervisning utgår ifrån patientens förutsättningar och individuella behov. Jean Watson anser att man måste ta hänsyn till hela individen och att det traditionella naturvetenskapliga synsättet inte räcker till i mötet med patienten. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vad sjuksköterskan ska tänka på och ta hänsyn till för att tillgodose patienternas individuella inlärnings- och kunskapsbehov i samband med patientundervisning. Resultatet i vår litteraturstudie baseras på tio vetenskapliga artiklar som handlar om patientundervisning ur ett patientperspektiv. Resultatet visade att patienterna ofta önskar väl planerad och strukturerad undervisning av personal med goda kunskaper. Det är viktigt att utgå ifrån patientens önskemål och behov. Genom ökad kunskap hos patienterna kan stress och oro minska och patienterna kan få en högre livskvalitet. De tre didaktiska begreppen för lärande, vad, hur och varför tycker vi bör genomsyra patientundervisningen och speciellt varför. När man vet orsaken är det lättare för patienten att förstå och bli mer motiverad att följa råd och den undervisning som ges.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)