Sökning: "examensarbete läromedelsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden examensarbete läromedelsanalys.

 1. 1. Genus i spanska läromedel : En diskursanalys av könsmångfald i serien Próxima Estación.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Nayelli Alejandra Maldonado Montúfar; [2022]
  Nyckelord :Spanska; genus; läromedelsanalys; könsmångfald; diskursanalys; HBTIQ .;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har som syfte att genom diskursanalys undersöka hur genus framställs på ett socialt konstruerat sätt i ett urval av spanska läromedel avsedda fö elever på gymnasienivå. Studien hade också för avsikt att utforska ifall läroböckerna i spanska tog hänsyn till HBTIQ+-personer och genusfrågor i förhållande till styrdokumentens utgångspunkter. LÄS MER

 2. 2. Bilden, texten och elevens läsförståelse : en läromedelsanalys och studie kring elevers upplevelser av bilder i läromedel

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Lise-Lott Öhr; Sara Torstensson; [2021]
  Nyckelord :Bildanalys; Läromedel; Läromedelsanalys; Läsförståelse;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om bilders betydelse, användning och funktion i läromedel om läsförståelse. Detta görs genom en kvalitativ studie i två delar, dels i en läromedelsanalys av tre läromedel, dels i en gruppintervju med elever i årskurs 5. LÄS MER

 3. 3. Argumentera och resonera - men hur? : En analys av en lärobok i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Hanna Struglics; Johannes Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Discursive writing; Educational books; Educational book analysis; Explicit teaching; Grammar; Metalinguistics; Non-fiction; School language; Swedish subject; Upper secondary school; Qualitative content analysis; Diskursivt skrivande; Explicit skrivundervisning; Grammatik; Gymnasiet; Kvalitativ innehållsanalys; Läromedel; Läromedelsanalys; Metaspråk; Sakprosa; Skolspråket; Svenskämnet;

  Sammanfattning : Att språket spelar en nyckelroll för att nå skolframgång och för att – i ett större perspektiv – kunna verka aktivt i samhället är man inom utbildningsväsendet enig om. Vikten av att eleven utvecklar ett adekvat språkligt register med vilket kunskapen uttrycks – och i synnerhet ett diskursivt sådant – kan alltså inte förnekas, och genrepedagogiken har ur detta perspektiv haft ett särskilt inflytande i svensk skola, med dess explicita modellering i skrivande och metaspråkliga dekonstruktion av texter. LÄS MER

 4. 4. Analoga och digitala läromedel imatematik : – en analys avämnesinnehållet omkrets

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Fanny Nilsson; [2021]
  Nyckelord :läromedel matematik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en läromedelsanalys av två olika sorters läromedel för årskurs 7i matematik. Läromedlen är en klassisk matematikbok och ett modernt digitalt läromedeli matematik. Läromedlen som ingick i analysen var Matematikboken X och MatematikX direkt, båda utgivna av Liber. LÄS MER

 5. 5. Demokratiuppdragets om, genom och för demokrati: En läromedelsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erica Sjöholm; Sabina Engstrand; [2020]
  Nyckelord :Demokratiuppdraget; Läromedel; Läroplan; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur demokratiuppdraget uttrycks i läromedel för samhällskunskap i årskurs 4-6. Vi har undersökt huruvida några olika läromedel tillsammans med lärarhandledning kan bistå lärare i arbetet med det demokratiska uppdraget. LÄS MER